banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 3.06.2014  r.

EZ/ ZZKiKG-370-8/14   


Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej „Odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy”


Część 2: „Jaz klapowy na rzece Kłodnicy w km 41+900” przy śluzie Łabędy
została wybrana oferta   nr 1, złożona przez :

WTU Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław
Cena ofertowa – 44 083,20 zł brutto


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.
I.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
1) WTU Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław
cena ofertowa – 44 083,20 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 100  pkt

2) Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.
Ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
cena ofertowa – 67 650,00 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 65,16 pkt

3) JUKS Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego
Siedziba – ul. Motylkowa 17/2
52-209 Wrocław
Pracownia – Pl. Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
cena ofertowa – 126 444,00 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 34,86 pktJednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust  2 pkt. 3a) ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.
Proponowany termin podpisania umowy –  9.06.2013 r.