banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,5.06.2014 r.

EZ/ ZZKiKG-370-7/14                               
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: ” Remont betonów oraz wrót zabytkowej śluzy Koźle na rzece Odrze w Kędzierzynie – Koźlu - dokończenie”,  została wybrana oferta   nr 3, złożona przez :

SKANSKA S.A
Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
cena ofertowa – 1 562 847,80 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) NAVIMOR – INVEST S.A.
Ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
cena ofertowa – 2 457 669,36 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 63,59  pkt

2) „NAVIGA – STAL” Sp. z o.o.
Ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów
cena ofertowa – 1 659 970,47 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 94,14  pkt

3) SKANSKA S.A
Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
cena ofertowa – 1 562 847,80 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 100  pkt

4) Firma Usługowo – Handlowa „ZAB-BYT” Adam Wałeczek
Ul. Drobna 12, 41 – 807 Zabrze
cena ofertowa 1 615 110,67 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 96,76  pkt

Proponowany termin zawarcia umowy –   11.06.2014 r.


Rozdzielnik:  do pisma znak: EZ / ZZKiKG-370-7/14
z dnia 5.06.2014 r.

1) NAVIMOR – INVEST S.A.
Ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
Fax 58 500 18 11/ 58 500 18 18

2) „NAVIGA – STAL” Sp. z o.o.
Ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów
Fax 71 348 71 96

3) SKANSKA S.A
Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Fax 22 560 83 66

4) Firma Usługowo – Handlowa „ZAB-BYT” Adam Wałeczek
Ul. Drobna 12, 41 – 807 Zabrze
Fax 32 271 55 32

5)     Strona internetowa RZGW Gliwice
6)     Tablica ogłoszeń
7)      ZZKiKG - Kędzierzyn-K.
8)      EZ -  a/a