banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice,26.06.2014 r.

EZ/ZZKiKG370-10/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Odbudowa i remont jazu klapowego na Nowej Odrze pod mostem drogowym w m. Kędzierzyn – Koźle ”, została wybrana oferta nr 3, złożona przez :


Firmę Usługowo – Handlową „ZAB -BYT” Adam Wałeczek

Ul. Drobna 12

41 – 807 Zabrze

za cenę ofertową brutto 1 549 475, 94 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) „NAVIGA – STAL” Sp. z o.o.

Ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów

cena ofertowa – 1 626 063,52 zł brutto

liczba przyznanych punktów – 95,29 pkt


2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.

Ul. Prudnicka 30 , 47-300 Krapkowice

cena ofertowa – 1 583 861,76 zł brutto

liczba przyznanych punktów – 97,83 pkt


3)Firmę Usługowo – Handlowa „ZAB-BYT” Adam Wałeczek

Ul. Drobna 12, 41 – 807 Zabrze

cena ofertowa – 1 549 475, 94 zł brutto

liczba przyznanych punktów – 100 pkt


Proponowany termin zawarcia umowy – 4.07.2014 r.Rozdzielnik: do pisma znak: EZ / ZZKiKG-370-10/14

z dnia 26.06.2014 r.


1) „NAVIGA – STAL” Sp. z o.o.

Ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów

Fax 71 348 71 96


2) ) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.

Ul. Prudnicka 30 , 47-300 Krapkowice

Fax 77/466 16 03


3) Firma Usługowo – Handlowa „ZAB-BYT” Adam Wałeczek

Ul. Drobna 12, 41 – 807 Zabrze

Fax 32 271 55 32


4) Strona internetowa RZGW Gliwice

5) Tablica ogłoszeń

6) ZZKiKG - Kędzierzyn-K.

7) EZ - a/a