banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Usługi archeologiczne - zamówienie uzupełniające - na terenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze


Numer ogłoszenia: 166255 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi archeologiczne - zamówienie uzupełniające - na terenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi archeologiczne - zamówienie uzupełniające - na terenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.14-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum :1. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Lider), 2. Uniwersytet Wrocławski,3.Uniwersytet im.A.Mickiewicza, Al.Solidarności, 00-140 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238969,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 281635,00

 • Oferta z najniższą ceną: 281635,00 / Oferta z najwyższą ceną: 281635,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek: - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Usługa będąca przedmiotem zamówienia polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym tego samego rodzaju zamówienia udzielonego i udzielone będzie temu samemu wykonawcy (przedmiot zamówienia obejmował swym zakresem prace archeologiczne). Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego i nie będzie stanowiło więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Usługa ta polegała będzie na wykonaniu archeologicznych badań ratunkowych obejmujących:a)wykonanie badań ratunkowych na obszarze o powierzchni do 9950 m2 na terenie nowych udokumentowanych stanowisk archeologicznych: i.Racibórz-Brzezie ZRD 19 (km 1+330 - 1+500, dz. ewidencyjna nr 570/85, 695) oraz ii.Nieboczowy ZRD 20 (km 2+260-3+320) Zapora Prawa - (dz. Ewidencyjna nr 110/56, 111/58, 57/95)b)sporządzenie dokumentacji badań archeologicznych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, w tym opracowanie wyników ww. badań c)W dniach 26.02.2014r.w obecności przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej jako: ŚWKZ) podpisano Protokoły nr 2-2014 i3-2014 potwierdzające konieczność prowadzenia badań archeologicznych ratunkowych na nowych stanowiskach ZRD 19 oraz ZRD 20.d)W dniu 14.04.2014 r. podpisano protokół nr 4-2014 w którym potwierdzono konieczność zwiększenia zakresu badań archeologicznych ratunkowych na stanowisku ZRD 19 o 45 arów.e)Maksymalny łączny obszar w ramach stanowisk ZRD 19 i ZRD 20, na którym zachodzi konieczność przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych wynosi 9950 m2.f)W dniu 14.04.2014 r. podpisano protokoły nr 5/2014 i 6/2014, w których opisano kolejne zidentyfikowane stanowiska (ZRD 21 i ZRD 22) o powierzchni odpowiednio 95 i 4,5 arów.g)Z uwagi na fakt, iż wykonywanie archeologicznych badań ratunkowych na podstawie Umowy o usługi archeologiczne i Aneksu nr 4 do tej Umowy z dnia 17.12.2012 r. zostało ograniczone do obszaru 7386 m2, a stanowiska ZRD 18, ZRD 21 i ZRD 22 obejmują łączny obszar 11 350 m2, Zamawiający wyraził zgodę na wykonanie przedmiotowych badań na ww. stanowiskach w zakresie nieprzekraczającym obszaru wynikającego z umowy podstawowej.Z uwagi na fakt, iż zakres Umowy o usługi archeologiczne (tj. umowy podstawowej) co do wykonywania ratunkowych badań archeologicznych zostanie wyczerpany poprzez wykonanie tychże badań na stanowiskach ZRD 18, ZRD 21 i ZRD 22, zachodzi konieczność zlecenia wykonania badań archeologicznych ratunkowych na stanowiskach ZRD 19 i ZRD 20 w oparciu o udzielone przez Zamawiającego zamówienie uzupełniające.Dlatego też uczestnicy procesu inwestycyjnego uznają za konieczne i w pełni uzasadnione ich wykonanie, gdyż wykonanie ww. zamówienia uzupełniającego gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego.