banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 5.08.2014 r.
EZ/ NZP – 370 – 9 / 14                           
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia   29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych   zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I – Zbiornik Przeczyce – działanie I:  DRENAŻ  ZAPORY” 
została wybrana oferta  złożona przez:

SKANSKA S.A
Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

cena ofertowa –  8 862 955,02 zł  (brutto)
termin realizacji  -  30.09.2015r 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Zakład Wielobranżowy KRYZA – PLAST
Henryk Kamiński
43-195 Mikołów – Mokre
Ul. Fitelberga 54
a)   kryterium  90% cena   =  76,18 pkt
b)   kryterium 10 % termin wykonania =  10 pkt
Razem:  86,18 punktów
Oferta nr 2:
1)  STRABAG  Spółka z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
2) STRABAG International GmbH
Siegburger Str. 241  50679 Köln
a)   kryterium 90% cena  = 86,69 pkt 
b)  kryterium 10 % termin wykonania  = 10 pkt
Razem: 96,69 punktów
Oferta nr 3:
„SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa,  ul. Gen.J. Zajączka 9     
a)  kryterium 90% cena  = 90 pkt
b)  kryterium 10 % termin wykonania  =  7,68 pkt
Razem:  97,68 punktów

Jednocześnie informujemy,  że zawarcie umowy może nastąpić  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia –  zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.1) ustawy Pzp.