banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice 30.09.2014  r.
EZ/ IP-IR-370- 14 /14                       

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych  - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  pn.: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji  projektowej dla przedsięwzięcia  pn. „Modernizacja śluz odrzańskich  na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej –  Etap II”
została wybrana oferta  złożona przez:
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
ul. Dulęby 5 ,  40-833 Katowice
za cenę ofertową (brutto)  - 1 955 700,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów (przy kryterium 100% cena).

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
DHV  HYDROPROJEKT    Spółka z o.o.
ul. Dubois 9,  00-182  Warszawa 
liczba przyznanych punktów –  45,55 pkt

Oferta nr 2:
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
ul. Dulęby 5 ,  40-833 Katowice
liczba przyznanych punktów –  100 pkt

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, ani żadna oferta nie została odrzucona przez Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt1) Pzp umowa może być zawarta    w terminie nie krótszym niż 10    dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze    najkorzystniejszej oferty.


Rozdzielnik

1.    DHV  HYDROPROJEKT    Spółka z o.o.             fax: 22 831 00 20
ul. Dubois 9 
00-182  Warszawa 
2.    TRACTEBEL ENGINEERING S.A.                       fax: 32 358 88 00
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice
3.    strona internetowa RZGW G-ce
4.    tablica ogłoszeń RZGW G-ce
5.    EZ - w/m