banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice,  dnia   01.10.2014  r.
EZ/ NZO-370- 17/14

Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej p.n. „Remont koryta rzeki Odry w km 82 + 250 – 82 + 600 wraz z odcinkowym remontem prawego brzegu rzeki w km 81+100 - 81+600 – usuwanie szkód powodziowych”
I)   została wybrana oferta nr  3, złożona przez:
WTU   Spółka  z o.o.
53-015 Wrocław,   ul. Karkonoska 10  
za cenę ofertową brutto - 142 926,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.
II)   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
mkm PERFEKT Spółka z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1,    30-363 Kraków
Liczba punktów przy  kryterium 100 % cena – 80,13 pkt 
Oferta nr 2:
Elektrownie Wodne ZENERIS  Spółka z o.o.
ul. Paderewskiego 7,   61-770 Poznań
oferta uznana za odrzuconą
Oferta nr 3:
WTU Spółka  z o.o.
ul. Karkonoska 10,    53-015 Wrocław
Liczba punktów przy kryterium 100 % cena –  100 pkt

III)    Z udziału w postępowaniu został wykluczony Wykonawca:
Elektrownie Wodne ZENERIS  Spółka z o.o.
Ul. Paderewskiego 7,   61-770 Poznań
Wykluczenia dokonano na podst. art. 24 ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp  (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), gdyż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowania określonego w pkt 5.2.2. SIWZ w zakresie  posiadania wiedzy i doświadczenia.
Jednoczenie – na podst. art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę uznaje się za odrzuconą, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

IV)    Ponadto  informujemy, że zgodnie z  art. 94 ust 1,  pkt. 2 ustawy, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Kopia:
EZ – a/a.

 

Rozdzielnik: do pisma znak: EZ / NZO - 370 – 17 /14/
z dnia  01.10.2014  r.


1.    Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji    
mkm PERFEKT Spółka z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

2.    Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.                
ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań

3.    WTU Spółka  z o.o.                        
ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław

4.   Strona internetowa RZGW Gliwice
5.   Tablica ogłoszeń
6.     EZ - a/a.