banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice 31.10.2014 r.

EZ/ ZZKiKG-370- 18 /14

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.:

„Odbudowa jazu klapowego w km 16+730 Kanału Gliwickiego ,woj. opolskie” została wybrana oferta złożona przez: Firmę :

SKANSKA S.A

ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

za cenę ofertową (brutto) - 1 307 525,74 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów (przy kryterium 100% cena).

Oferty złożone w postępowaniu uzyskały następującą punktację:

Oferta nr 1:

Konsorcjum Firm : a)Sitcontec Polska S.A. Lider ul. Śluzowa 13f/7 ,59-700 Bolesławiec b)Zakład Budowlany Tadeusz Godnicz Partner Osiedle Leśne 15, 84-300 Lębork liczba przyznanych punktów – 39,71 pkt.

Oferta nr 2:

„NAVIGA – STAL” Sp. z o.o. ul. Wilczycka 18 55-093 Kiełczów liczba przyznanych punktów – 74,10 pkt.

Oferta nr 3:

Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o. 66-626 Dychów 6a liczba przyznanych punktów – 97,41 pkt.

Oferta nr 4:

BHE Sp. z o.o. ul. Wojska polskiego 88c 65-762 Zielona Góra liczba przyznanych punktów – 90,71 pkt.

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. ul. Prudnicka 30 47-300 Krapkowice liczba przyznanych punktów – 97,48 pkt.

Oferta nr 6:

NAVIMOR – INWEST S.A. ul. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk liczba przyznanych punktów – 66,08 pkt.

Oferta nr 7:

. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa liczba przyznanych punktów – 100 pkt.

Oferta nr 8:

Firma Usługowo – Handlowa „ZAB-BYT” Adam Wałeczek ul. Drobna 12 41- 807 Zabrze liczba przyznanych punktów – 91,08 pkt.

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, ani żadna oferta nie została odrzucona przez Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3)a ustawy Pzp umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Rozdzielnik:

1.Sitcontec Polska S.A. Lider ul. Śluzowa 13f/7 59-700 Bolesławiec

2. „NAVIGA – STAL” Sp. z o.o. ul. Wilczycka 18 55-093 Kiełczów

3. Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o. 66-626 Dychów 6a

4. BHE Sp. z o.o. ul. Wojska polskiego 88c 65-762 Zielona Góra

5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Sp. z o.o. ul. Prudnicka 30 47-300 Krapkowice

6. NAVIMOR – INWEST S.A. ul. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk

7. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-519 Warszawa

8. Firma Usługowo – Handlowa „ZAB-BYT” Adam Wałeczek ul. Drobna 12 41- 807 Zabrze

9. strona internetowa RZGW G-ce

10. tablica ogłoszeń RZGW G-ce

11. ZZKiKG – Kędzierzyn - Koźle

12. EZ - w/m