banerekGliwice, dnia 1.12.2014 r.

EZ / NZP – 370 – 19 / 14


Wg rozdzielnika


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniadotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego robót na „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy woj. śląskie - etap I – Zbiornik Przeczyce – działanie I: SPUSTY DENNE”
- Nr Sprawy EZ / NZP – 370 – 19 / 14

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , jako Zamawiający w rozumieniu ustawy –Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907 z póź. zm.) informuje, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne :

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych .

Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.