banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 19.02.2015 r.

EZ/ IP-IR-370-20/14

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na: Wykonanie prac przygotowawczych dla projektu „Modernizacja Kanału Gliwickiego – prace przygotowawcze” nr POIŚ 7.5-20.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29,01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie prac przygotowawczych dla projektu „Modernizacja Kanału Gliwickiego – prace przygotowawcze” nr POIŚ 7.5-20. została wybrana oferta nr 3, złożona przez:

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

ul. Dulęby 5 , 40-833 Katowice

za cenę ofertową: 1 303 406 ,40 zł (brutto)

Uzasadnienie:

Oferta nr 3 : TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Dulęby 5 , 40-833 Katowice jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów przyznanych w kryterium : Łączna ilość punktów:
Cena
Termin wykonania
1. DHV HYDROPROJEKT Spółka z o.o.
ul. Dubois 9 , 00-182 Warszawa
65,79 pkt
0 pkt
65,79 pk
2. WTU  Sp. z o.o.
ul .Karkonoska  10 , 53-015 Wrocław
64,80 pkt 
10 pkt 74,80 pkt.
3. TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
ul. Dulęby 5 ,  40-833 Katowice
90 pkt.
10 pkt 100 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Proponowany termin zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego to: 27.02.2015 r.

Rozdzielnik: do pisma znak: EZ / IP-IR-370-20/14 z dnia 19.02.2015 r.

 

1) DHV HYDROPROJEKT Spółka z o.o. ul. Dubois 9 , 00-182 Warszawa fax 22 831-00-20

2) WTU Sp. z o.o. ul .Karkonoska 10 , 53-015 Wrocław fax 71 333 24 98

3) TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5 , 40-833 Katowice fax 32 358 88 00

4) Strona internetowa RZGW Gliwice

5) tablica ogłoszeń

6) EZ w/m

7) IP-IR w/m