banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 24. 02.2015 r.EZ/NZM-370-22/14

Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


na: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Biała. Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Białej z uwzględnieniem oddziaływania zbiornika Goczałkowice i zlewni rz. Iłownica”


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29,01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Biała. Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Białej z uwzględnieniem oddziaływania zbiornika Goczałkowice i zlewni rz. Iłownica”.


1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez firmę:


ARCADIS Sp. z o.o.

Ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

za cenę ofertową: 813 631,47 zł (brutto)


Uzasadnienie:


Oferta nr 6: ARCADIS Sp. z o.o., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert - oferty złożyło 6 wykonawców.

3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:
Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów przyznanych w kryterium :
Łączna ilość punktów:

Cena
Termin wykonania


2.

Konsorcjum firm w składzie:

Lider :KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne

Sp. z o.o.

Ul. Nowogrodzka 31

00-515 Warszawa

Partner:

KV Consultores de Ingenieria ,Proyectos y Obras,S.L.

c/Claudio Coello 52–1 28001 Madryt, Hiszpania

86,08 pkt.

5 pkt

91,08 pkt


5.

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH

Maria Trost 3

56070 Koblenz /NIEMCY55,12 pkt

2 pkt

57,12 pkt.


6.

ARCADIS Sp. z o.o.

Ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa95 pkt

5 pkt

100 pkt.

4. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucone zostały oferty złożone przez wykonawców:


1) Oferta nr 1: MGGP S.A.

Ul. Kaczkowskiego 6 ,33-100 Tarnów


Oferta nr 1 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.


2) Oferta nr 3: Konsorcjum firm w składzie :

1.Pectore Eco Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 7/2 ,

44-100 Gliwice

2.DHI Polska Sp. z o.o.

Ul. Koszykowa 6

00-564 Warszawa


Oferta nr 3 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.3) Oferta nr : 4 Konsorcjum firm w składzie :

Lider : Grontmij Polska Sp. z o.o.

Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

Partner : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61 , 01-673 Warszawa

Oferta nr 4 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.