banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, dnia 16.03.2015 r.EZ / NZP – 370 – 1 /15


Wg rozdzielnikaZawiadomienie o unieważnieniu postępowaniadotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego robót na „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektówprzeciwpowodziowych doliny Przemszy,

woj. śląskie - etap I – Zbiornik Przeczyce – działanie I: SPUSTY DENNE”
- Nr Sprawy EZ / NZP – 370 – 1 / 15

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , jako Zamawiający w rozumieniu ustawy –Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907 z póź. zm.) informuje, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne :

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych .

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę ,którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości jej zwiększenia.Rozdzielnik : do pisma EZ / NZP – 370 – 1 / 15

1.

1) Konsorcjum firm

Lider

1.Przedsiebiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

„EKO -WOD” Sp. z o.o.

Ul. Towarowa `12-14

58-100 Świdnica fax 74 852 31 97

2. „NAVIGA-STAL” Sp.z o.o.

Ul. Wilczycka 18

55-093 Kiełczów


2) SKANSKA S.A. 

ul. Gen. J. Zajączka 9,

01-518 Warszawa fax 22 560 83 663. RZGW w Gliwicach – tablica ogłoszeń

4. Strona internetowa RZGW

5. NZP – Przeczyce

6. EZ - a/a