banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, 09.04.2015 r.EZ/ ZZKiKG-370-4/15

Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


na: „Odbudowę i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy,

Część 2 :”Odbudowa i remont jazu segmentowo - klapowego na rzece Kłodnicy w km 43+100”,


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29,01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy, Część 2 :”Odbudowa i remont jazu segmentowo - klapowego na rzece Kłodnicy w km 43+100”,


1) Została wybrana oferta nr 3, złożona przez:


SKANSKA S.A.

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Cena ofertowa – 1 487 355,39 zł

Termin wykonania – 26.10.2015 r.


Uzasadnienie:


Oferta nr 3 : SKANSKA S.A. Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium :

Łączna ilość punktów:

Cena

Termin wykonania

1.

Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych CHEMIKOR

Ul. Barska 13A, 87-800 Włocławek

78,90 pkt

9 pkt

87,90 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.

Ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice

_

_

_

3.

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

91 pkt

9 pkt

100 pkt.

2) Informacja o ofercie wykluczonej z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczona została oferta nr 2 złożona przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM” Sp. z o.o.

Ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice


Oferta nr 2 została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.2 ustawy Pzp, który stanowi – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.