banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZP – 370 – 2 / 15               

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
wykluczeniach i ofertach odrzuconych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia   29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych   zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy”
została wybrana oferta  złożona przez:
MGGP S.A.
33-100 Tarnów,  ul. Kaczkowskiego 6

cena ofertowa - 1 063 950,00zł  (brutto)
termin realizacji  -  68 tygodni
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1)  INSTITUTO  IMEDES
Ul. Hernández Lázaro 10 bajo,
Valencia - Hiszpania
a)   kryterium  95 % cena   =  70,15 pkt
b)   kryterium 5 % termin wykonania =   5 pkt
Razem: 75,15 punktów

2)  Konsorcjum firm w składzie:
1.  DHI Polska  Sp. z o.o.
00-564 Warszawa,    ul. Koszykowa 6
2.  „Pectore – Eco”  Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, Al. Przyjaźni 7/2 
a)   kryterium  95 % cena   =  80,28 pkt                
b)   kryterium 5 % termin wykonania =  5 pkt
Razem: 85,28 punktów

3)  Konsorcjum firm w składzie:
1. KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne   Sp. z o.o.
00-515 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31
2. KV Consultores de Ingenieria, Proyectos y Obras  S.L.
c/Claudio Coello 52–1a  planta,  28001 Madryt, Hiszpania
a)   kryterium  95 %  cena   =  59,11pkt
b)   kryterium 5 % termin wykonania =  5 pkt
Razem: 64,11 punktów

4) Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” 
Sp. z o.o.
60-577  Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
a)   kryterium  95 % cena   =  54,78 pkt
b)   kryterium 5 % termin wykonania =  0 pkt
Razem: 54,78 punktów

5)  Konsorcjum firm  w składzie:
1.  Grontmij Polska Sp. z o.o.
60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35
2.  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej–Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

a)   kryterium  95 % cena   =  81,51pkt
b)   kryterium 5 % termin wykonania = 2 pkt
Razem: 83,51 punktów

6)  MGGP S.A.
33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6
a)   kryterium  95% cena   =  95 pkt
b)   kryterium 5 % termin wykonania =  5 pkt
Razem: 100 punktów

7) ARCADIS  Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A
a)   kryterium  95 % cena   =  59,39pkt
b)   kryterium 5 % termin wykonania = 3 pkt
Razem: 62,39 punktów

8)  Björnen Beratende Ingenieure GmbH
56070 Koblenz,  Niemcy
oferta odrzucona

9)  SWECO  HYDROPROJEKT KRAKÓW  Sp. z o.o.
30-660 Kraków, ul. Trybuny Ludów 15
a)   kryterium  95 % cena   = 58,69 pkt
b)   kryterium 5 % termin wykonania =  2 pkt
Razem: 60,69 punktów

Wykonawca wykluczony z niniejszego postępowania:
Björnen Beratende Ingenieure GmbH
56070 Koblenz,  Niemcy
Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust.2  pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż Wykonawca -  mimo wezwania go do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust.3 - nie wykazał, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp  podmiotów, na zasoby których się powołuje.

Ponadto informujemy,  że zawarcie umowy może nastąpić  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia –  zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.1) ustawy Pzp.

Rozdzielnik:  do pisma EZ/NZP-370-2/15/
z dnia 7.05.2015

1)  INSTITUTO  IMEDES           
Ul. Hernández Lázaro 10 bajo,
Valencia - Hiszpania

2)  DHI Polska  Sp. z o.o.                       
ul. Koszykowa 6
00-564 Warszawa

3)  KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne  Sp. z o.o.   
ul. Nowogrodzka 31
00-515 Warszawa

4) Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska       
„BIPROWODMEL”  Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60-577  Poznań

5)  Grontmij Polska Sp. z o.o.                   
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań

6)  MGGP S.A.                           
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów

7) ARCADIS  Sp. z o.o.                  
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

8)  BCE  Kraków Sp. z o.o.                
ul. Wł. Syrokomli 23/3
30-102  Kraków       

9)  SWECO  HYDROPROJEKT KRAKÓW  Sp. z o.o.       
ul. Trybuny Ludów 15
30-660 Kraków

10)     Strona internetowa RZGW Gliwice
11)     Tablica ogłoszeń
12)     NZP
13)     IP-IR
14)     NZ – a/a