banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 15.05.2015 r.


EZ/ ZZKiKG – 370 – 6 / 15
Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29,01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zawiadamia, że po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 12 złożoną przez firmę:

Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST”
Henryk Kamiński
43-195 Mikołów, ul. Fitelberga 54


Cena ofertowa – 2 122 194,95 zł
Termin wykonania – 26.10.2015 r.

Uzasadnienie:
Oferta nr 12 jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium:

Łączna ilość punktów:

Cena

Termin wykonania

1.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski

Ul. Magazynowa 3,

56-300 Milicz

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

2.

Sitcontec Polska S.A.

Ul. Śluzowa 13f/7,

59-700 Bolesławiec

 

-

 

-

 

-

 

3.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska

EKOBAU Polska Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7,

62-400 Słupca

 

-

 

-

 

-

4.

Zakład Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński

Ul. Wenedów 15,

61-614 Poznań

 

-

 

-

 

-

5.

Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski

Bobowicko, ul. Kasztanowa 13 66-300 Międzyrzecz

-

-

-

6.

Melioracje Wodne

Kachel Stanisław

Ul. Szczygłów 5b,

44-200 Rybnik

 

-

 

-

 

-

7.

Max BÖgl Polska Sp. z o.o.

Ul. Światowida 6,

71-726 Szczecin

 

69,43 pkt

 

9 pkt

 

78,43 pkt

8.

Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji „BUDWOD” S.C.

A.Adamiak i B.Adamiak

Ul. Portowa 1,

47-205 Kędzierzyn-Koźle

 

-

 

-

 

-

9.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

 

-

 

-

 

-

10.

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

-

-

-

11.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego

„INŻBUD” Sztuka, Wojs Spółka Jawna

Ul. Sportowa 9

43-450 Ustroń

-

-

-

12.

Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST”

Henryk Kamiński

Ul. Fitelberga 54

43-195 Mikołów

 

91 pkt

 

9 pkt

 

100 pkt

13.

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych

Wojciech Ferenc

Ul. Kolejowa 1-82

46-040 Ozimek

 

-

 

-

 

-

14.

Firma Usługowo Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała

Bardo 96

26-035 Raków

 

77,07 pkt

 

9 pkt

 

86,07 pkt

15.

ABG Grzegorz Oleksa

Ul. Węglowa 16

41-106 Siemianowice Śląskie

-

-

-

16.

Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. o.o.

Ul. Morcinka 43

45-317 Opole

 

-

 

-

 

-

17.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego

W Warszawie

Ul. Modlińska 17

03-199 Warszawa

-

-

-

18.

Konsorcjum firm

1) Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula

Ul. Majewskiego 56

42-530 Dąbrowa Górnicza

2) Kwiecień Roman Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX

Ul. Storczyków 26

42-250 Czeladź

-

-

-

19.

RPM Spółka Akcyjna

ul. Niegolewskich 7

42-700 Lubliniec

 

67,22 pkt

 

9 pkt

 

76,22 pkt

20.

DDtherm Sp. z o. o.

ul. Powstańców Śl. 9

47-100 Rozmierka

 

54,14 pkt

 

9 pkt

 

63,14 pkt

21.

Konsorcjum firm

1) Budmix Barbara Moch

Rzędów, ul. Wiejska 18

46-045 Turawa

2) Henryk Spiżak

Usługi Transportowe,

Budownictwo i Handel

Sidzina, ul. Polna 22,

48-320 Skoroszyce

 

 

 

74,77 pkt

 

 

 

9 pkt

 

 

 

83,77 pkt

3. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucone zostały oferty złożone przez wykonawców:
Oferta nr 1: Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor,
Bartłomiej Ciechanowski
Ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz

Oferta nr 2: Sitcontec Polska S.A.
Ul. Śluzowa 13f/7, 59-700 Bolesławiec

Oferta nr 6: Melioracje Wodne Kachel Stanisław
Ul. Szczygłów 5b, 44-200 Rybnik

oferta nr 8: Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji „BUDWOD” S.C.
Adam Adamiak i Beata Adamiak
Ul. Portowa 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle

oferta nr 9: STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

oferta nr 13: Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc
Ul. Kolejowa 1-82
46-040 Ozimek

oferta nr 16: Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. o.o.
Ul. Morcinka 43
45-317 Opole

Odrzucenia ofert nr 1, 2, 6, 8, 9, 13, 16 dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.

4. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczeni zostali wykonawcy:
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska
EKOBAU Polska Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca

Oferta nr 4: Zakład Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński
Ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań

Wykluczenia powyższych wykonawców dokonano na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, ponieważ Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - gdyż wezwani do uzupełnienia dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 10.2.3 a IDW w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (nie wykazali 5 lat doświadczenia dla osób przewidzianych na stanowisko kierownika budowy).

Oferta nr .5: Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski
Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz,

Oferta nr 10: SKANSKA S.A. Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa,

Oferta nr 11: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego
„INŻBUD” Sztuka, Wojs Spółka Jawna
Ul. Sportowa 9, 43-450 Ustroń

Oferta nr 15: ABG Grzegorz Oleksa ,
Ul. Węglowa 16, 41-106 Siemianowice Śląskie,

Oferta nr 17: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie
Ul. Modlińska 17 , 03-199 Warszawa,

Oferta nr 18: Konsorcjum firm
1) Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula
Ul. Majewskiego 56, 42-530 Dąbrowa Górnicza
2) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX
Kwiecień Roman
Ul. Storczyków 26 , 42-250 Czeladź

Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, ponieważ Wykonawcy nie przedłużyli okresu związania z ofertą.

Równocześnie, na podstawie art. 24 ust. 4 pzp, wszystkie oferty wykonawców wykluczonych w niniejszym postępowaniu uznaje się za odrzucone.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Rozdzielnik: do pisma znak: EZ / ZZKiKG-370-6/15
z dnia 15.05.2015 r.

1. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA”
Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski
Ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz, fax 71 38 42 902

2. Sitcontec Polska S.A.
Ul. Śluzowa 13f/7, 59-700 Bolesławiec, fax 75 612 68 63

3. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska
EKOBAU Polska Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca, fax 63 213 13 16

4. Zakład Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych
INMEL Zbigniew Jabłoński
Ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań, fax 61 8220 109

5. Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski
Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz, fax 95 715 35 76

6. Melioracje Wodne Kachel Stanisław
Ul. Szczygłów 5b, 44-200 Rybnik, fax 32 423 07 07

7. Max BÖgl Polska Sp. z o.o.
Ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin, fax 71 391 15 31

8. Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji
„BUDWOD” S.C. Adam Adamiak i Beata Adamiak
Ul. Portowa 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle, fax 77 482 47 07

9. STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, mail: LesłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. SKANSKA S.A.
Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, fax 22 560 83 66

11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego
„INŻBUD” Sztuka ,Wojs Spólka Jawna
Ul. Sportowa 9
43-450 Ustroń, fax 33 854 34 17

12. Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST”
Henryk Kamiński
Ul. Fitelberga 54
43-195 Mikołów, fax 32 226 13 55

13. Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc
Ul. Kolejowa 1-82
46-040 Ozimek, fax 77 410 20 12

14. Firma Usługowo Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała
Bardo 96
26-035 Raków, fax 41 343 36 22

15. ABG Grzegorz Oleksa
Ul. Węglowa 16
41-106 Siemianowice Śląskie, fax 32 444 69 34

16. Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. o.o.
Ul. Morcinka 43
45-317 Opole, fax 77 455 70 45


17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego
W Warszawie
Ul. Modlińska 17
03-199 Warszawa, fax 22 811 99 52

18. Konsorcjum firm
1.Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula –Lider
Ul. Majewskiego 56
42-530 Dąbrowa Górnicza, fax 32 268 60 58

19. RPM Spółka Akcyjna
ul. Niegolewskich 7
42-700 Lubliniec, fax 34 353 11 32

20. DDtherm Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śl. 9
47-100 Rozmierka, fax 77 463 63 29

21. Konsorcjum firm
1.Lider:Budmix Barbara Moch
Rzędów ,ul.Wiejska 18
46-045 Turawa, maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22) Strona internetowa RZGW Gliwice
23) tablica ogłoszeń
24) EZ w/m
25) ZZKiKG a/a.