banerek

Gliwice,  30.06.2015 r.
EZ/NA -370- 9 /15                           
WG   ROZDZIELNIKA
Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
„Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu – 2015r / 2016r”
- została wybrana oferta  złożona  przez:
Polski Koncern Naftowy  ORLEN  S.A.
Ul. Chemików 7
09-411  Płock
cena ofertowa 307 860,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest jedyną złożoną w przetargu,  w ocenie końcowej uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów, jest  więc ofertą najkorzystniejszą.
Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1) a ustawy Pzp.