banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 25.08.2015  r.
EZ/ NZP-370-13/15                               
Wg   rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Remont koryta i ubezpieczeń rz. Przemszy w km 38+500 – 40+400 w Będzinie - w ramach zadania: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Gliwicach”:


1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 złożoną przez:
Konsorcjum firm:
-        Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula
Ul. Majewskiego 56,   42-530 Dąbrowa Górnicza
-       INHYDRO” Spółka z o.o.
Ul. Majewskiego 56,    42-530 Dąbrowa Górnicza
a)    Cena oferty  - 357 320,96 zł (po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych)
- (kryterium 90% cena) =  90 pkt
b)    Okres gwarancji -   48 m-cy - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 100 punktów.

Uzasadnienie:

Oferta nr 5  jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2.      W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm: 
oferta nr 1
Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA”
Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski
Ul. Magazynowa  3,   56-300 Milicz
a)    Cena ofertowa  (kryterium 90% cena) =  46,71 pkt
b)    Okres gwarancji – 48 m-cy - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 56,71 punktów
oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „Hydromex”
Ul. Storczyków 26,   41-250 Czeladź
a)    Cena ofertowa  (kryterium 90% cena) =  52,20 pkt
b)    Okres gwarancji – 48 m-cy - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 62,20 punktów
oferta nr 3
RPM   S.A.
Ul. Niegolewskich 7,  42-700 Lubliniec
a)    Cena ofertowa (kryterium 90% cena) =  80,10 pkt
b)    Okres gwarancji – 48 m-cy - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 90,10 punktów
oferta nr 4
Konsorcjum firm:
-  PPI CHROBOK  S.A.
Ul. Kowala 11,   43-220 Bojszowy Nowe
-  Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Spółka z o.o.
Ul. Bielska 36,   43-200 Pszczyna
a)    Cena ofertowa  (kryterium 90% cena) =  78,40 pkt
b)    Okres gwarancji – 48 m-cy -  (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 88,40 punktów
oferta nr 5
Konsorcjum firm:
-        Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula
Ul. Majewskiego 56
42-530 Dąbrowa Górnicza
-       INHYDRO” Spółka z o.o.
Ul. Majewskiego 56
42-530 Dąbrowa Górnicza
a)    Cena oferty  (kryterium 90% cena) =  90 pkt
b)   Okres gwarancji -   48 m-cy - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 100 punktów
oferta nr 6
F.W. ”PRISAN” s.c.
Ul. Plaka 56A,   42-580 Wojkowice
a)    Cena ofertowa  (kryterium 90% cena) =  73,80 pkt
b)    Okres gwarancji – 48 m-cy - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 83,80 punktów
oferta nr 7
„BUDMARWAR”   Spółka z o.o.
Ul. Cieszyńska 26,   43-246 Strumień
a)    Cena ofertowa  (kryterium 90% cena) =  45,00 pkt
b)    Okres gwarancji – 48 m-cy - (kryterium 10%)   = 10 pkt
Razem: 55,00 punktów
3.   Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego          zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3) a)  ustawy Pzp.


Rozdzielnik:
1)    Zakład Budownictwa i Melioracji  Wodnych            fax: 71/ 384 29 02
„OSTROGA”  Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski
Ul. Magazynowa  3
56-300 Milicz

2)    Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROMEX”    fax: 32/ 290 12 56
Ul. Storczyków 26
41-250 Czeladź

3)    RPM    S.A.                            fax: 34/ 353 11 32
Ul. Niegolewskich 7
42-700 Lubliniec

4)    PPI   CHROBOK  S.A.                        fax: 32/ 218 94 47
Ul. Kowala 11
43-220 Bojszowy Nowe

5)    Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula                fax: 32/ 268 60 58
Ul. Majewskiego 56
42-530 Dąbrowa Górnicza

6)    F.W. ”PRISAN” s.c.                        fax: 32/ 769 46 29
Ul. Plaka 56A
42-580 Wojkowice
7)    „BUDMARWAR”   Spółka z o.o.                    fax: 33/ 851 03 80
Ul. Cieszyńska 26
43-246 Strumień

8)   Strona internetowa RZGW Gliwice
9)   tablica ogłoszeń
10)  NZP 
11)  EZ  -  a/a