banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 13.10.2015  r.

EZ/ NZM-370-16/15                               
Wg   rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy                            z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Zbiornik Wodny Łąka – udrożnienie sieci rowów, kanałów  i cieków w cofce zbiornika, gm. Pszczyna.”

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

MENTRANS” Mencnarowski Franciszek
43-394 Rudzica, Iłownica 174
cena ofertowa (brutto)  - 138 353,30  zł
termin wykonania :   13.11.2015 r.

Uzasadnienie:
Oferta nr 6: „MENTRANS” Mencnarowski Franciszek, Iłownica 174, 43-394 Rudzica jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:

Oferta nr 1:

P.H.U „KWABUD”
Mirosław Wysopal
Ul. Marcina Strzody 2,
44-100 Gliwice   
Liczba punktów przyznanych w kryterium cena: -
Liczba punktów przyznanych w kryterium termin wykonania: -
Łączna ilość punktów: -

Oferta nr 2:

Konserwacja Urządzeń Wodno-Melioracyjnych, Kanalizacja Ściekowa, Stanisław Koneszko
Ul. Młyńska 28,
Kozłów k. Gliwic   
Liczba punktów przyznanych w kryterium cena: -
Liczba punktów przyznanych w kryterium termin wykonania: -
Łączna ilość punktów: -


Oferta nr 3:

Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny
Turczyński Tomasz
Ul. Kordeckiego 39,
41-407 Imielin

Liczba punktów przyznanych w kryterium cena (94%): 86,62 pkt
Liczba punktów przyznanych w kryterium termin wykonania (6%): 6 pkt   
Łączna ilość punktów: 92,62 pkt

Oferta nr 4:

JALPOL Sp. z o.o.
Ul. Teatralna 9/802,
41-200 Sosnowiec

Liczba punktów przyznanych w kryterium cena (94%): 52,09 pkt   
Liczba punktów przyznanych w kryterium termin wykonania (6%): 6 pkt   
Łączna ilość punktów: 58,09 pkt

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Hydrotechnicznych „WODREX” s.c.
Bogusław Knopek, Adam Zarzycki
Ul. Katowicka 78a,
43-200 Pszczyna   
Liczba punktów przyznanych w kryterium cena: -
Liczba punktów przyznanych w kryterium termin wykonania: -  
Łączna ilość punktów: -

Oferta nr 6:

„MENTRANS” Mencnarowski Franciszek
43-394 Rudzica,
Iłownica 174

Liczba punktów przyznanych w kryterium cena (94%): 94 pkt
Liczba punktów przyznanych w kryterium termin wykonania (6%): 6 pkt   
Łączna ilość punktów:  100 pkt


3. Informacje o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucone zostały oferty złożone przez wykonawców:

Oferta nr 1: P.H.U „KWABUD”
Mirosław Wysopal
Ul. Marcina Strzody 2,
44-100 Gliwice

Odrzucenia oferty dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3  ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.).
Pomimo wezwania wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Oferta nr 2: Konserwacja Urządzeń
Wodno-Melioracyjnych, Kanalizacja Ściekowa, Stanisław Koneszko
Ul. Młyńska 28,
Kozłów k. Gliwic

Odrzucenia oferty dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) -  „zawiera błędy w obliczeniu ceny” oraz pkt 13.4 Części I IDW, gdzie Zamawiający określił , że „Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi” .
Oferta wykonawcy zawiera złą stawkę podatku VAT.

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Hydrotechnicznych „WODREX” s.c.
Bogusław Knopek, Adam Zarzycki
Ul. Katowicka 78a,
43-200 Pszczyna

Odrzucenia oferty dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) gdyż  „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”  oraz pkt 13.3  i 13.4 Części I IDW, gdzie zamawiający określił, że „Cenę należy podać liczbowo i słownie w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc   po przecinku brutto w tym wartość netto oraz podatek VAT lub oświadczenie, że firma nie  jest płatnikiem podatku VAT oraz,  że Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi”.
Oferta wykonawcy nie zawiera wskazania stawki  podatku VAT.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.Kopia:

EZ - a/a