banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Gliwice, dnia 17.11.2015 r.

EZ / JRP-TKG-370-20A/15

Wg rozdzielnika

Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 2 szt. ciągników rolniczych wraz z dodatkowym osprzętem i wyposażeniem, w ramach projektu pn. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, ogłoszonego w BZP pod nr 299264-2015 dnia 06.11.2015 r.

- zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegajacej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. złożone oferty przedstawiają taką samą cenę ofertową oraz taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.

Rozdzielnik :

1. URSON Zdzisław Wróbel, ul. Pogodna 1, 34-122 Wieprz , fax 33 843 61 32

2. P.H.U.P. „AGROS-WROŃSCY” , ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie,

fax 34 311 07 82/ 34 364 78 68

3. RZGW w Gliwicach – tablica ogłoszeń

4.  Strona internetowa RZGW

5. JRP-TKG – w miejscu

6.  EZ - a/a