banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica

Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny

Przemszy, woj. śląskie – etap I – Zbiornik Przeczyce – działanie II.

Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: EZ / NZP – 370 – 15 / 15

 

Gliwice, 2 marca 2016  r.

EZ/NZP-370-15/15

Wg rozdzielnika

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych  zawiadamia o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I – Zbiornik Przeczyce – działanie II”.

Za najkorzystniejszą uznano OFERTĘ nr 3 złożoną przez:

SKANSKA Spółka Akcyjna

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

NIP: 778-00-01-070, REGON: 630782880, KRS:0000033102

UZASADNIENIE

I. Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 99 pkt.

Netto: 12.755.259,16 zł

VAT wg. stawki 23 %: 2.933.709,61 zł

Brutto: 15.688.968,77 zł

(słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 77/100 groszy).

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin realizacji: 1 pkt.

Termin realizacji do dnia: 30 czerwca 2017r.

Łączna liczba otrzymanych punktów 100 pkt.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu / wykluczeniu:

1. OFERTA NR 3:

SKANSKA Spółka Akcyjna

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

NIP: 778-00-01-070, REGON: 630782880, KRS:0000033102

III. Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy − Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali WYKLUCZENI następujący Wykonawcy:

1. OFERTA NR 1:

STRABAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

NIP: 521-04-21-928, REGON: 010676681, KRS: 0000054588

Uzasadnienie prawne:

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 p.z.p. wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zgodnie z art. 85 ust. 4 p.z.p. przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Zgodnie z art. 24 ust. 4 p.z.p. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 p.z.p. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 5 p.z.p. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

Uzasadnienie faktyczne:

Ad1.

Po pierwsze wskazać należy iż, w toku postępowanie przetargowego Zamawiający wzywał raz Wykonawców do przedłużenia ważności wadium. Wykonawcy przedłużali ważność wadium. Przedłużone wadium w formie gwarancji bankowej w przypadku Wykonawcy, który złożył przedmiotową ofertę obowiązywało do dnia 22 lutego 2016r.

Wykonawca nie przedłużył przedmiotowego wadium, ani nie przedłożył innego, które zabezpieczałoby złożoną przez niego ofertę.

Wskazać przy tym należy, iż Zamawiający nie miał obowiązku wzywania Wykonawcy, albowiem już raz w toku postępowania wzywał Wykonawcę do przedłużenia terminu zabezpieczenia oferty w formie wadium (pismo z dnia 9 grudnia 2015r.).

W związku z powyższym oferta Wykonawcy, jako niezabezpieczona wadium ulega wykluczeniu,
a w konsekwencji odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu.

Ad. 2.

Zamawiający wymagał zgodnie z SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - wiedzy i doświadczenia, zgodnie z punktem 10.2.2. IDW Wykonawcy mieli wykazać, że wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej;

a) jedno zadanie polegające na wykonaniu robót hydrotechnicznych w ramach budowy, przebudowy lub naprawy zbiornika retencyjnego - o wartości co najmniej 15 mln zł (brutto),

b) jedną robotę polegającą na wykonaniu robót hydrotechnicznych, w ramach której było wykonanie metodą iniekcji wzmocnienia podłoża gruntowego wartości min. 1,5 mln zł. brutto - kwota odnosi się do wzmocnienia podłoża gruntowego metoda „jet-grouting”,

c) jedno zadanie polegające na wykonaniu robót hydrotechnicznych, w ramach którego było wykonanie robót iniekcyjnych wiercenia systemem mechaniczno-obrotowym z cementowaniem otworów - o wartości minimum 1,5 min zł. brutto,

d) jedno zadanie polegające na wykonaniu naprawy betonów hydrotechnicznych metodą reprofilacji - o wartości robót co najmniej 4 min zł (brutto).

Zgodnie z zapisami SIWZ (IDW) cześć III pojęcie „jet-grounting” zostało wskazane w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SIWZ tj. ST-K.009. Zgodnie z tą dokumentacją „jet-grounting” to:

„1.3. Ogólny Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p.1.1, związanych z: iniekcyjnym kształtowaniem kolumn, przy zastosowaniu technologii „jet-grouting”. Wykonanie kolumn iniekcyjnych ma na celu wzmocnienie gruntu pod przewodami spustu dennego.

1.4. Określenia podstawowe

Technologia „jet grouting” - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu wiążącego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych

o średnicy od 1,5 do kilku mm w kierunku poziomym

(po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem.

Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi powinna wynosić od 50 – 100 cm/min, liczba obrotów od 10-30 na minutę.

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych własnościach).

Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) – stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości.”

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt 10.2.2 poz. b) IDW Wykonawca przedstawił zadanie swojego podwykonawcy, tj. ED Züblin AG z siedzibą w Dresden, na którego wiedzę i doświadczenie się powołuje, pn. „Talsperre Klingenberg TV 3 Hauptsperre, Staumauer” / „Zapora Wodna Klingenberg TV 3 zapora główna, ściana zaporowa - stanowiące jego zdaniem robotę polegającą na wykonaniu robót hydrotechnicznych, w ramach której było wykonanie metodą iniekcji wzmocnienia podłoża gruntowego, o wartości większej od 1,5 mln zł brutto - kwota odnosi się do wzmocnienia podłoża gruntowego metodą „jet-grouting”.

W toku badania oferty Zamawiający powziął uzasadnione wątpliwości, co do treści i zakresu złożonej
w języku niemieckim referencji na przedmiotowe Zadanie oraz sporządzonego przez Wykonawcę tłumaczenia własnego tej referencji na język polski.

W tym celu z dniu 5 lutego 2016r. Zamawiający zwrócił się do Wystawcy referencji tj. Krajowego Zarządu Zapór Wodnych Wolny Kraj Saksonia z siedzibą w Dreźnie o jednoznaczne wskazanie czy metoda „jet-grounting” była w budowie zapory wodnej w Klingenbergu zastosowana.

Pismem z dnia 23 lutego 2016r. Krajowy Zarząd Zapór Wodnych Wolny Kraj Saksonia z siedzibą
w Dreźnie poinformował Zamawiającego, iż metoda jet-grounting w przedmiotowej budowie nie miała zastosowania.

W związku z powyższym (podstawa wykluczenia oraz odrzucenia wskazana w uzasadnieniu ogłoszenia o wyników postępowania) oraz mając na uwadze fakt wzywania już wykonawcy w dniu 11 grudnia 2015r do złożenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty w zakresie przedmiotowej referencji, kolejne wzywanie Wykonawcy do przedłożenia innej referencji w celu wykazania się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zastosowania metody „jet-grounting” jest bezcelowe i niedopuszczalne (art. 26 ust. 3 p.z.p.).

Ad 3.

Uzasadnienie faktyczne wskazane jest w pkt III pkt 1) Ad. 2.

W ocenie Zmawiającego działanie tam opisane należy traktować jako wprowadzenie w błąd Zamawiającego, albowiem przedłożona przez Wykonawcę referencja swojego podwykonawcy, tj. ED Züblin AG z siedzibą w Dresden, na którego wiedzę i doświadczenie się powołuje, pn. „Talsperre Klingenberg TV 3 Hauptsperre, Staumauer” / „Zapora Wodna Klingenberg TV 3 zapora główna, ściana zaporowa” - stanowiące jego zdaniem robotę polegającą na wykonaniu robót hydrotechnicznych, w ramach której było wykonanie metodą iniekcji wzmocnienia podłoża gruntowego, o wartości większej od 1,5 mln zł brutto - kwota odnosi się do wzmocnienia podłoża gruntowego metodą „jet-grouting”, zawierała nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (błędne tłumaczenie własne Wykonawcy, sugerujące, iż metoda ta miała zastosowanie oraz oświadczenie Wykonawcy, iż metoda ta została zastosowana na przedmiotowej budowie, co nie zostało potwierdzone przez wystawcę referencji, który kategorycznie stwierdził, iż metoda "jet-grounting” nie została w ogóle zastosowana przy budowie zapory wodnej w Klingenbergu).

2. OFERTA NR 2:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- POLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Dworska 1; Wólka Kozodowska

05-500 Piaseczno

- POLBUD-POMORZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pakość, Łącko 18

88-170 Pakość

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 p.z.p. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 p.z.p. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

Uzasadnienie faktyczne:

Związanie ofertą Wykonawcy było do dnia 21 grudnia 2015r. Zamawiający wezwał Wykonawcę w dniu 9 grudnia 2015r. do przedłużenia terminu związania ofertą pismem oraz do przedłużenia zabezpieczenia oferty w formie wadium.

Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą.

IV. Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały ODRZUCONE oferty następujących Wykonawców:

1. OFERTA NR 1

STRABAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

NIP: 521-04-21-928, REGON: 010676681, KRS: 0000054588

Uzasadnienie prawne:

Uzasadnienie prawne odrzucenia wskazane jest w uzasadnieniu faktycznym wykluczenia oferty nr 1 w pkt III1) – 3).

Uzasadnienie faktyczne:

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia wskazane jest uzasadnieniu faktycznym wykluczenia oferty nr 1 w pkt III Ad. 1) - Ad. 3).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 p.z.p. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą z mocy prawa.

2. OFERTA NR 2

- POLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Dworska 1; Wólka Kozodowska

05-500 Piaseczno

- POLBUD-POMORZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pakość, Łącko 18

88-170 Pakość

Uzasadnienie prawne:

Uzasadnienie prawne odrzucenia wskazane jest uzasadnieniu faktycznym wykluczenia oferty nr 2 w pkt III.

Uzasadnienie faktyczne:

Uzasadnienie faktyczne wskazane jest w uzasadnieniu faktycznym wykluczenia oferty nr 2 w pkt III.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 p.z.p. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą z mocy prawa.

Reasumując Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia, jak powyżej.

POUCZENIE

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. STRABAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2. POLAQUA sp. o.o.

ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska

05-500 Piaseczno

3. SKANSKA Spółka Akcyjna

ul. Gen. J. Zajączka 9,

01-518 Warszawa

4. Strona internetowa RZGW G-ce

T     tablicza ogłoszeń

5. Kopia - a/a.