banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  23.05.2016 r.
EZ/ ZD/ZG-370-1/16                                
Wg   rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy.”
- ogłoszonego w BZP nr 44139-2016   z dnia 20.04.2016 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

Konsorcjum:
1)Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
Ul. M. Skłodowskiej - Curie 34. 41-819 Zabrze;
2) Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
3) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ul. Kossuta 6, 40-844 Katowice
4) MGGP S.A.
Ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  
cena ofertowa (brutto)  - 199 000 zł
termin wykonania :   24.10.2016 r.

Uzasadnienie:
Oferta nr  4   jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.


W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:  

Oferta nr 1:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
cena ofertowa (brutto) – 366 540,00 zł
termin wykonania:   24.10.2016 r.

cena oferty  –  32,57 pkt
jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia  –  15 pkt  
jakość usługi - zarządzanie zespołem realizującym zamówienie  - 10 pkt
jakość usługi - doświadczenie Wykonawcy  - 5 pkt
razem –   62,57 pkt

Oferta nr 2:
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
Ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
cena ofertowa (brutto) –  237 636,00 zł
termin wykonania :   24.10.2016 r.

cena oferty  –  50,24 pkt
jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia  –  15 pkt  
jakość usługi - zarządzanie zespołem realizującym zamówienie  - 0 pkt
jakość usługi - doświadczenie Wykonawcy  - 10 pkt
razem –   75,24 pkt


Oferta nr 3:  
Narodowa Fundacja Gospodarki Wodnej
Biuro Regionalne w Katowicach
Ul. Żwirki i Wigury 15/8, 40-063 Katowice
cena ofertowa (brutto)  - 145 000 zł
termin wykonania :   24.10.2016 r.

Oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony z niniejszego postępowania na podst. art. 24 ust.2 pkt. 4, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie  jego oferta zostaje odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt. 5 Pzp, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Oferta nr 4:  
Konsorcjum:
1)Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
Ul. M. Skłodowskiej - Curie 34. 41-819 Zabrze;
2) Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
3) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ul. Kossuta 6, 40-844 Katowice
4) MGGP S.A.
Ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  
cena ofertowa (brutto)  - 199 000 zł
termin wykonania :   24.10.2016 r.

cena oferty  –  60 pkt
jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia  – 15 pkt  
jakość usługi - zarządzanie zespołem realizującym zamówienie  - 10 pkt
jakość usługi - doświadczenie Wykonawcy  - 10 pkt
razem –   95 pkt


Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2   ustawy Pzp umowa  może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.Rozdzielnik:  
1) Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
Ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

3) Narodowa Fundacja Gospodarki Wodnej
Biuro Regionalne w Katowicach
Ul. Żwirki i Wigury 15/8, 40-063 Katowice, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

4) Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
Ul. M. Skłodowskiej - Curie 34. 41-819 Zabrze, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5)   Strona internetowa RZGW Gliwice
6)   tablica ogłoszeń
7)  ZD/ZG w/m  
8)  EZ  -  a/a