banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 17.06.2016 r.
EZ/  NA -370- 3/16                           


WG   ROZDZIELNIKA

Dotyczy:   zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.:
„Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu.”

- została wybrana oferta  złożona  przez:

Polski Koncern Naftowy  ORLEN  S.A.
Ul. Chemików 7
09-411  Płock
cena ofertowa  -  283 500 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest jedyną złożoną w przetargu,  w ocenie końcowej uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów, jest  więc ofertą najkorzystniejszą.
Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1 a ustawy Pzp.ROZDZIELNIK:

1) Polski Koncern Naftowy  ORLEN  S.A  fax  024 367 73 22
Ul. Chemików 7
09-411  Płock
2) strona internetowa RZGW Gliwice
3) tablica ogłoszeń  RZGW Gliwice
4) NA-w/m
5) EZ -  a/a