banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice,  13.09.2016 r.
EZ/ NZP-370- 5/16                               


Wg   rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.:  „Remont lewego wału rz. Brynicy w km 1+000 - 2+185 w m. Sosnowiec, woj. śląskie.” 
- ogłoszonego w BZP poz. 140467-2016   dnia 18.07.2016r.


I)Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:
Zakład Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych 
Wojciech Ferenc
ul. Kolejowa 1-82,   46-040 Ozimek
cena ofertowa (brutto): 583 182,59 zł
termin wykonania :   31.05.2017 r.
okres gwarancji:   72 m-ce

Uzasadnienie:
Oferta nr  3   jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.)  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznanymi punktami : 
Oferta nr 1:  
STAWECKI HOLDING Sp. z o.o.
Ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce
a)   Cena:  747 574,79 zł  -   70,20  pkt
b)   Okres gwarancji -  10,00 pkt
Razem:  80,20 punktów

Oferta nr 2:
RPM S.A.
Ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec
a)   Cena:  667 251,24 zł  - 78,66   pkt
b)   Okres gwarancji -  10,00 pkt
Razem: 88,66  punktów

Oferta nr 3:
Zakład Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych  Wojciech Ferenc
Ul. Kolejowa 1-82, 46-040 Ozimek
a)   Cena:  583 182,59 zł  -  90,00  pkt
b)   Okres gwarancji - 10,00 pkt
Razem: 100  punktówOferta nr 4:
Konsorcjum:
Lider:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego
HYDROMEX "Roman Kwiecień"
Ul. Storczyków 26, 41-250 Czeladź
Członek
DABI SM BUDNY Sp. z o.o. SK
Ul. Włościańska 32, 43-518 Ligota

a)   Cena:  701 852,46 zł  - 74,79  pkt
b)   Okres gwarancji -10,00 pkt
Razem: 84,79   punktów


Oferta nr 5:
Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula
Ul. Majewskiego 56, 42-530 Dąbrowa Górnicza
a)   Cena:  899 812,93 zł  - 58,32  pkt
b)   Okres gwarancji - 10,00 pkt
Razem: 68,32  punktów

Oferta nr 6:
SILESIA INVEST S.C.
Ul. J. Wieczorka 18-20
44-100 Gliwice
a)   Cena:  989 691,65 zł  -53,01  pkt
b)   Okres gwarancji   -  10,00 pkt
Razem: 63,01  punktówJednocześnie  informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3a ustawy Pzp.