banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  08.09.2016 r.
EZ/ NZO-370- 4/16                                

Wg   rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień Publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.:  „Remont (przebudowa) stopnia   wodnego rz. Bierawka w km 17+600  w m. Sierakowice wraz z remontem rzeki w km 17+400   – 17+750 – usuwanie  szkód powodziowych”  
- ogłoszonego w BZP poz. 140451-2016   dnia 18.07.2016r

I)Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

Zakład Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych 
Wojciech Ferenc
ul. Kolejowa 1-82,   46-040 Ozimek
cena ofertowa (brutto): 433 585,80 zł
termin wykonania :   30.05.2017 r.
okres gwarancji:   72 m-ce

Uzasadnienie:
Oferta nr  6   jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.)  W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm: 
Oferta nr 1:   (wykluczenie)
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ERTER Sp. z o.o. ,
ul. Mieszka I 10A/32,
28-300 Jędrzejów
Oferta nr 2:
Melioracje Wodne Kachel Stanisław
ul. Szczygłów 5b, 44-200 Rybnik
a)   Cena oferty    (kryterium cena 90%)    =  41,67 pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem:  51,67 punktów

Oferta nr 3:
Konsorcjum:
1) Przedsiębiorstwo Robót Wodnych  i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12-14,  58-100 Świdnica
2) "NAVIGA-STAL" Sp. z o.o.
ul. Wilczycka 18,  55-093 Kiełczów
a)   Cena oferty   (kryterium cena 90%)    = 43,38 pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem:  53,38  punktów

Oferta nr 4:
Konsorcjum:
Lider:
Firma Wielobranżowa "SANSTOL"
mgr inż. Zbigniew Garłowski
ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik
Członkowie:
1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX Roman Kwiecień
ul. Storczyków 26, 41-250 Czeladź
2) Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula
ul. Majewskiego 56, 42-530 Dąbrowa Górnicza
3) Firma Wielobranżowa PRISAN
Liliana Garłowska, ul. Sobieskiego 286, 42-580 Wojkowice
a)   Cena oferty  (kryterium cena 90%)    =  70,47  pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem:  80,47 punktów

Oferta nr 5:
RPM S.A.
ul. Niegolewskich 7,
42-700 Lubliniec
a)   Cena oferty    (kryterium cena 90%)    =  54,18 pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem:  64,18 punktów

Oferta nr 6:
Zakład Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych  Wojciech Ferenc
ul. Kolejowa 1-82,   46-040 Ozimek
a)   Cena:  (kryterium cena 90%)    =  90,00  pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem: 100  punktów

Oferta nr 7:
SILESIA INVEST S.C.
ul. J. Wieczorka 18-20,  44-100 Gliwice
a)   Cena oferty   (kryterium cena 90%)    =  66,78 pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem:  76,78 punktów


III)  Wykluczono Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ERTER Sp. z o.o. 
ul. Mieszka I  10a/32,   28-300 Jędrzejów

Wykonawca wykluczony z niniejszego postepowania na podst. art. 24 ust.2 pkt. 4, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie  jego oferta zostaje odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt. 5 Pzp, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.


Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp umowa  może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Kopia:
EZ  -  a/a