banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Gliwice,  11.07.2017 r.

   EZ/ NA-370- 9/17                                                                                     

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                               Wg   rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach".

- ogłoszonego w BZP nr 535928-N-2017 dnia 21.06.2017 r.

 I) Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Polski Koncern Naftowy ORLEN

Spółka Akcyjna

09-411 Płock, ul. Chemików 7

 

                  cena ofertowa (brutto): 275 370,00 zł

                  termin wykonania :   12 miesięcy od dnia podpisania umowy

                  okres gwarancji:   nie dotyczy

    UZASADNIENIE WYBORU :

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Cena:                                                  60%,         
Wysokość rabatu:                                 40%

i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

II.)  W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm: 

Oferta nr 1

Polski Koncern Naftowy ORLEN

Spółka Akcyjna

09-411 Płock, ul. Chemików 7

 

     a) Ilość pkt wg kryterium cena   (kryterium cena 60%)    =  60  pkt

     b)   Ilość pkt wg kryterium wysokość rabatu (kryterium wysokość rabatu 40 %)   = 7 pkt

 

  Razem:  67 punktów

 

Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1 a ustawy Pzp.