banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                                                           Gliwice,  02.08.2017 r.

EZ/ NZP-370- 8/17                                
                                                                       
                                                                                             Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
       
    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na „Rzeka Rawa w km 0+000 - 4+360 na terenie miasta Katowice. Usunięcie mechaniczne namułu z półek, wykoszenie i wycięcie skarp koryta z porostów, traw, zakrzaczeń i samosiewów”
- ogłoszonego w BZP  nr 537143-N-2017 z dnia 29.06.2017 r

I) Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Konsorcjum firm:
1.    Firma Wielobranżowa PRISAN Liliana Garłowska
ul. Jana III Sobieskiego 286, 42-580 Wojkowice
2.    Firma Wielobranżowa SANSTOL Zbigniew Garłowski
ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik

cena ofertowa (brutto): 174 579,02 zł
termin wykonania : do 13.10.2017 r.
okres gwarancji: nie dotyczy

UZASADNIENIE WYBORU :
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:
Cena: 60%,         
Termin wykonania zamówienia: 40%
i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.)  W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:


Oferta nr 1:
„MENTRANS”
Mencnarowski Franciszek
Iłownica 174, 43-394 Rudzica

a)   Ilość pkt wg kryterium cena (kryterium cena 60%) = 47,74 pkt
b)   Ilość pkt wg kryterium termin wykonania (termin wykonania zamówienia 40%) = 40 pkt

Razem: 87,74 punktów

Oferta nr 2:
Konsorcjum firm:
1.    Firma Wielobranżowa PRISAN Liliana Garłowska
ul. Jana III Sobieskiego 286, 42-580 Wojkowice
2.    Firma Wielobranżowa SANSTOL Zbigniew Garłowski
ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik

a)   Ilość pkt wg kryterium cena (kryterium cena 60%) = 60 pkt
b)   Ilość pkt wg kryterium termin wykonania (termin wykonania zamówienia 40%) = 40 pkt

Razem: 100 punktów

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.