banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Numer ref.: EZ/IP-IR-370-3/17

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 053-097371

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” obejmującego dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:

1) modernizacja śluzy Nowa Wieś

2) modernizacja śluzy Sławięcice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej: p.z.p. zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:

1) modernizacja śluzy Nowa Wieś ,

2) modernizacja śluzy Sławięcice.

Za najkorzystniejszą uznano Ofertę nr 3 złożoną przez:

Skanska S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

 

Ze względów technicznych uniemożliwiających pełne zamieszczenie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informujemy, iż właściwa Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym znajduje się w linku poniżej.

Uzasadnienie wyboru