banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

05/09/2017    S169    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

    I.II.IV.V.VI.

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 169-346546

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Jędrzejewska, Marta Wilk
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna

Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.

Numer referencyjny: EZ/JRP-370-11/17
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zabezpieczających, mających na celu dokończenie montażu części mechanicznej napędu segmentu poz. 1A dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji przedmiotowego postępowania (załącznik nr 3).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 231 560.55 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Śluza Dzierżno zlokalizowana w km 30+890 Kanału Gliwickiego, województwo śląskie, powiat Gliwice, gmina Pyskowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję i mechanizmy segmentu komory północnej śluzy Dzierżno, inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II koniecznych do wykonania wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Roboty zabezpieczające polegać będą na dokończeniu przerwanego, wskutek odstąpienia Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, montażu części mechanicznej napędu segmentu komory północnej śluzy Dzierżno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-001/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Przewodniku dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dopuszczono możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisu art.67 ust.1 pkt 3 ustawy w sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną.

Sekcja IV: Procedura


IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

    Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:

Zamawiający realizuje inwestycję pn. Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, dla wykonania której udzielił zamówienia i zawarł umowę o roboty budowlane nr 17/EZ/JRP-TKG/370/2012 z 05.10.2012 r. z Navimor-Invest S.A.(obecnie w restrukturyzacji). Zamawiający oświadczeniem z 22.6.201 7r. odstąpił od wskazanej powyżej umowy z winy Wykonawcy. W konsekwencji wezwano Navimor-Invest S.A. do dokonania inwentaryzacji, opuszczenia placu budowy i zabezpieczenia przerwanych robót, w szczególności dokończenie montażu mechanizmów i łożyskowania tymczasowo zabezpieczonego (podwieszonego na pasach i wciągnikach) segmentu komory północnej. Wykonawca odmówił wykonania wspomnianych robót zabezpieczających. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Projektanta i Inspektora Nadzoru branży mechanicznej zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, przedmiotem którego będzie zabezpieczenie części robót przerwanych wskutek odstąpienia od umowy. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację,niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,której nie mógł przewidzieć,wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia.Poprzez wyjątkową sytuację na ogół rozumie się nietypowe zdarzenie, obiektywnie nieprzewidywalne i mało prawdopodobne. Zgodnie z orzecznictwem KIO zdarzeniem o wyjątkowym charakterze może być rozwiązanie umowy na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego (Uchwała KIO z 6.8.2010 r., sygn. akt KIO/KD/ 58/10 oraz Uchwała KIO z 8.3.2014 r., sygn. akt sygn. akt KIO/KD/13/14). Zgodnie ze stanowiskiem Izby zawartym w uchwale z 8.3.2014 r. zamawiający ma do czynienia z wyjątkową sytuacją, gdy wykonawca nie spełnia umówionego świadczenia. Natychmiastowe wykonanie zamówienia uzasadnione jest koniecznością zabezpieczenia obiektu śluzy przed skutkami awarii tymczasowych zabezpieczeń segmentu, która spowodowałyby katastrofę budowlaną o trudnych do przewidzenia rozmiarach i skutkach. Zabezpieczenie segmentu o masie 64 ton na wciągnikach i pasach z tworzywa sztucznego jest tymczasowe i wymaga zastąpienia mocowaniem docelowym. Szczegółowe uzasadnienie zawiera dokumentacja przedmiotowego postępowania.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr: EZ/JRP-370-11/17
Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
P.U.H. Giaur M. Wloczek, A. Wysowski Sp. J.
ul. Portowa 10
Gliwice
44-100
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 162 634.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający powierza wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zadania: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II, polegających na wykonaniu robót zabezpieczających – dokończeniu montażu części mechanicznej napędu segmentu komory północnej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2017