banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

05/09/2017    S169    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

    I.II.IV.V.VI.

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 169-346544

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Jędrzejewska, Marta Wilk
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna

Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – Faza II.
Numer referencyjny: EZ/JRP-370-12/17
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zabezpieczających mających na celu dokończenie montażu łożyskowania segmentu i napędu mimośrodu segmentu komory północnej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym remontowanych elementów dla zadania Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji przedmiotowego postępowania (załącznik nr 3).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 532.32 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Śluza Dzierżno zlokalizowana w km 30+890 Kanału Gliwickiego, województwo śląskie, powiat Gliwice, gmina Pyskowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję i mechanizmy segmentu komory północnej śluzy Dzierżno, inwestycji Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II koniecznych do wykonania, wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Roboty zabezpieczające polegać będą na dokończeniu przerwanego, wskutek odstąpienia Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, montażu łożyskowania segmentu i napędu mimośrodu komory północnej śluzy Dzierżno wraz z dokończeniem zabezpieczenia antykorozyjnego remontowanych elementów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-001/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Przewodniku dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dopuszczono możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy w sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną.

Sekcja IV: Procedura


IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

    Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:

Zamawiający realizuje inwestycję pn. Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, dla wykonania której udzielił zamówienia i zawarł umowę o roboty budowlane nr 17/EZ/JRP-TKG/370/2012 z 5.10.2012 r. z Navimor-Invest S.A. (obecnie w restrukturyzacji).Zamawiający oświadczeniem z 22.6.2017 r. odstąpił od wskazanej powyżej umowy z winy Wykonawcy.W konsekwencji wezwano Navimor-Invest S.A. do dokonania inwentaryzacji, opuszczenia placu budowy i zabezpieczenia przerwanych robót, w szczególności dokończenie montażu mechanizmów i łożyskowania tymczasowo zabezpieczonego (podwieszonego na pasach i wciągnikach) segmentu komory północnej. Wykonawca odmówił wykonania wspomnianych robót zabezpieczających. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Projektanta i Inspektora Nadzoru branży mechanicznej zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, przedmiotem którego będzie zabezpieczenie części robót przerwanych wskutek odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Poprzez wyjątkową sytuację na ogół rozumie się nietypowe zdarzenie, obiektywnie nieprzewidywalne i mało prawdopodobne. Zgodnie z orzecznictwem KIO zdarzeniem o wyjątkowym charakterze może być rozwiązanie umowy na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego (Uchwała KIO z 6.8.2010 r. sygn. akt KIO/KD/58/10 oraz Uchwała KIO z 8.3.2014 r. sygn. akt KIO/KD/13/14).Zgodnie ze stanowiskiem Izby zawartym w uchwale, zamawiający ma do czynienia z wyjątkową sytuacją, gdy wykonawca nie spełnia umówionego świadczenia. Natychmiastowe wykonanie zamówienia uzasadnione jest koniecznością zabezpieczenia obiektu śluzy przed skutkami awarii tymczasowych zabezpieczeń segmentu, która spowodowałaby katastrofę budowlaną o trudnych do przewidzenia rozmiarach i skutkach. Nie ulega wątpliwości,że zabezpieczenie segmentu o masie 64 ton na wciągnikach i pasach z tworzywa sztucznego jest tymczasowe i winno być jak najszybciej zastąpione mocowaniem docelowym. Szczegółowe uzasadnienie zawiera dokumentacja postępowania.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr: EZ/JRP-370-12/17
Nazwa:
Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Andar Anna Sitko
ul. Gwardii Ludowej 10/22
Gliwice
44-121
Polska
Tel.: +48 784693004
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 829.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający powierza wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zadania: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym z zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II, polegających na wykonaniu robót zabezpieczających – dokończenie montażu łożyskowania segmentu i napędu mimośrodu segmentu komory północnej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym remontowanych elementów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2017