banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 04.10.2017 r.

Wg. Rozdzielnika

Numer ref.: EZ/NZM-370-13/17

Numer ogłoszenia w BZP: 582260-N-2017 z dnia 04.09.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Odbudowa muru oporowego w Bielsku-Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I OFERTACH ODRZUCONYCH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), dalej: p.z.p. zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn. „Odbudowa muru oporowego w Bielsku-Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski”

I) Za najkorzystniejszą uznano Ofertę nr 3 złożoną przez:

Zakład Robót Inżynieryjnych
EKOINŻ Jerzy Ślepecki
ul. Beskidzka 19
34-326 Zarzecze

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca – Zakład Robót Inżynieryjnych EKOINŻ Jerzy Ślepecki z Zarzecza nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów wyliczonych w oparciu o kryteria wynikające z postanowień SIWZ.

II) W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1) Oferta nr 1:

INŻBUD Tomasz Trepka,
ul. Drzymały 8
44-200 Rybnik

Uzasadnienie oceny oferty:
Liczba przyznanych punktów w kryterium "cena" – 47,62 pkt
Liczba przyznanych punktów w kryterium "Doświadczenie kierownika robót pełniącego funkcję kierownika budowy” – 0 pkt
Łączna liczba punktów – 47,62 pkt

W celu przyznania punktów w kryterium ” Doświadczenie kierownika robót pełniącego funkcję kierownika budowy” Zamawiający wymagał, aby Wykonawca w tabeli będącej częścią pkt 4 Formularza 2.1. Oferty, podał: „Opis (rodzaj) zadania” na którym osoba przewidziana na stanowisko Kierownika robót pełniącego funkcję kierownika budowy posiada wymagane postanowieniami SIWZ doświadczenie. Wykonawca - INŻBUD Rybnik we wskazanej powyżej tabeli w poz. 1,3,4,5 wpisał: "Kierownik budowy", tym samym nie wskazał niezbędnych do oceny informacji czy wymienione zadania kwalifikują się do uzyskania punktów w kryterium.
W związku z powyższym zadania te nie były brane pod uwagę i przyznano im 0 punktów. Jednocześnie w poz. 2 przedmiotowej tabeli Wykonawca wskazuje zadanie: "Remont rzeki Piotrówki w km 14+300-19+000 w m. Marklowice, Zebrzydowice - usuwanie szkód powodziowych z 2010 r.", które realizował na rzecz Zamawiającego, jednak w jego zakresie nie wykonywano palowania ani muru oporowego dlatego też przyznano za to zadanie 0 punktów.


2) Oferta nr 2:

Konsorcjum:
Lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „TOMBIZ” Tomasz Bizoń
ul. Bielska 36
43-200 Pszczyna
Partner konsorcjum – Budownictwo Wodno- Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
ul. Bielska 36
43-200 Pszczyna
(dalej łącznie zwanym jako: "TOMBIZ" Pszczyna.)

Oferta została odrzucona.

Podstawa prawna odrzucenia:
- art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zamawiający wskazał w pkt 15 IDW Opis sposobu obliczania ceny oferty tj:
Ck = L x Cj
gdzie:
Ck- cena kosztorysowa netto
L- ilość jednostek przedmiarowych
Cj – jest to cena jednostkowa podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Obliczoną w ten sposób cenę oferty (wartość brutto) Wykonawca miał przenieść do punktu 3 formularza Oferta (Formularz 2.1 do SIWZ).

Wykonawca - "TOMBIZ" Pszczyna w Kosztorysie ofertowym stanowiącym treść oferty w pozycjach:
-22. SST-7 Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku
-23. SST-3 Opłata za przyjęcie ziemi na wysypisku
-24. ST-1  Opłata za przyjęcie nawierzchni bitumicznej na wysypisku
-25. ST-1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
- zamiast ceny jednostkowej podał jednostkę obmiarową - "1 kpl", która dodatkowo jest niezgodna  z jednostką obmiarową wskazaną w Kosztorysie ofertowym (Tom IV SIWZ), gdyż Zamawiający wskazał, że dla w/w pozycji 22,23,24 jednostką obmiarową jest 1 m³, a dla poz. 25 szt. Brak cen jednostkowych w w/w pozycjach Kosztorysu ofertowego Wykonawcy - "TOMBIZ" Pszczyna uniemożliwia rozliczenie robót zgodnie z § 7 projektu umowy, zgodnie z którym  rozliczenie robót opierać się będzie na zryczałtowanych cenach jednostkowych i Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 umowy: "Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robót stanowiących Przedmiot Umowy, nie wyższe niż określone w ust. 1, wyliczone zostanie w oparciu o ceny i wskaźniki wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz wedle ilości rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzonych pod względem zasadności  i odebranych przez Zamawiającego".
W związku z powyższym brak cen jednostkowych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy "TOMBIZ" Pszczyna uniemożliwia jednostkowe rozliczenie rzeczywiście wykonanych robót we wskazanych powyżej pozycjach kosztorysowych (poz. 22, 23, 24, 25)
Zamawiający uznał powyższe za niezgodne z zapisami SIWZ i odrzucił ofertę na podstawie art. 89. 1 pkt 2 p.z.p.

3) Oferta nr 3:

Zakład Robót Inżynieryjnych
EKOINŻ Jerzy Ślepecki
ul. Beskidzka 19
 34-326 Zarzecze

Uzasadnienie oceny oferty:
Liczba przyznanych punktów w kryterium "cena"  - 60 pkt
Liczba przyznanych punktów w kryterium "Doświadczenie kierownika robót pełniącego funkcję kierownika budowy” – 40 pkt
Łączna liczba punktów – 100 pkt

INFORMACJA

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 p.z.p. umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.