banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

   Gliwice,  06.10.2017 r.


   EZ/ZZKiKG-370-14/17                                

                                                                            Wg   rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
       
        Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579) – Prawo zamówień publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont jazu na Kanale Gliwickim w km 12+600 - etap I".
- ogłoszonego w BZP nr 588196-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

1) FUH "ZAB-BYT" Adam Wałeczek
ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze
cena wybranej oferty (brutto)  - 441 163,15 zł
termin wykonania zamówienia:   06.12.2017 r.

Uzasadnienie:
 Na podstawie złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca – FUH "ZAB-BYT" z Zabrza nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów wyliczonych
w oparciu o kryteria wynikające z postanowień SIWZ.
 
II. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących Wykonawców: 
Oferta nr 1:
FUH "ZAB-BYT" Adam Wałeczek
ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze
cena ofertowa (brutto) – 441 163,15 zł
termin wykonania zamówienia: 06.12.2017 r.
    
Liczba przyznanych punktów w kryterium "cena" - 60 pkt.
Liczba przyznanych punktów w kryterium "termin wykonania zamówienia" - 40 pkt.
Łączna liczba punktów – 100 pkt

Oferta nr 2:
BUILDUP POLAND Sp. z o.o.
ul. Oliwkowa 8 A, 43-300 Bielsko-Biała
cena ofertowa (brutto) –  690 963,96 zł
termin wykonania zamówienia:  06.12.2017 r.

Liczba przyznanych punktów w kryterium "cena" - 38,31 pkt.
Liczba przyznanych punktów w kryterium "termin wykonania zamówienia" - 40 pkt.
Łączna liczba punktów – 78,31 pkt

INFORMACJA


Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 p.z.p. umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.