banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


                                                                                                                                                                                                                                                      Gliwice, 05.12.2017 r.

EZ/NA-370-18/17

                        
                                                                                                                                         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Dostawa energii elektrycznej w okresie 24 m-cy (2018/2020r.), obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej”                        
- ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 223-463294 z dnia 21.11.2017 r.

    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z przepisem art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawiadamia  o unieważnieniu postępowania nr EZ/NA-370-18/17 na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej w okresie 24 m-cy (2018/2020r.), obejmującą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej”.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

Uzasadnienie faktyczne:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566). Zgodnie z tą ustawą likwiduje się w dotychczasowej formie regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W ich miejsce tworzy się jednolite Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wraz  z utworzeniem Wód Polskich znika niezależność jednostek organizacyjnych, jakimi są regionalne zarządy gospodarki wodnej. Nowo utworzone Wody Polskie z mocy prawa przejmują wszystkie prawa i obowiązku likwidowanych regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowego Zarządu  Gospodarki Wodnej, w tym również wszystkie prawa  i obowiązki wynikające z udzielonych umów, pozwoleń, licencji oraz koncesji.
Mając na uwadze zakres przedmiotowego przetargu oraz fakt wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy, stwierdzić należy, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, a zawarcie umowy będzie podlegać unieważnieniu.
Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami na wytwarzanie energii elektrycznej potrzebna jest koncesja, a za wytwarzaną energię należy naliczyć i odprowadzić m.in. podatek akcyzowy. Obecnie, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Gliwicach nie jest producentem energii (brak koncesji) i nie jest podatnikiem podatku akcyzowanego. Od dnia 1 stycznia 2018 r. już jako część Wód Polskich takim podatnikiem będzie oraz będzie musiał posiadać ważną koncesję. Takie aspekty nie są uwzględnione  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Co więcej z wiedzy Zamawiającego wynika, iż zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Regulacji Energetyki tylko jedna z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej spośród innych koncesji wydanych na rzecz dotychczasowych regionalnych zarządów gospodarki wodnej będzie kontynuowana, ze zmianami uwzględniającymi obowiązki i potrzeby nowego podmiotu jakim będą Wody Polskie. Obecnie nie jest wiadomo, która koncesja to będzie (tj. którego regionalnego zarządu gospodarki wodnej). Decyzja w tym zakresie będzie należała do Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Wód Polskich. Pozostałe koncesje zostaną wygaszone. Nie mając wiedzy, która koncesja będzie obowiązywała, i jaki będzie jej kształt oraz mając na uwadze fakt stania się od 1 stycznia 2018 r. podatnikiem podatku akcyzowanego, Zamawiający nie jest w stanie na chwile obecną określić własnych obowiązków względem organów podatkowych oraz wymogów Wykonawcy, przystępującego do przetargu. Obowiązki wynikające z koncesji oraz obowiązki podatkowe muszą być znane i wzięte pod uwagę przy konstruowaniu warunków przetargowych od razu.

Wobec powyższego kontynuowanie procedury przetargowej na obecnym etapie jest niemożliwe. Umowa z Wykonawcą dotknięta byłaby niemożliwą do usunięcia wadą.