banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

21/12/2017 S245 - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
I.II.IV.V.VI.
Polska-Gliwice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 245-511849

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Wodna


Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: Dostawa energii elektrycznej w okresie 24 m-cy (2018/2020 r.), obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Numer referencyjny: EZ/NA-370-18/17
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Dostawa energii elektrycznej w okresie 24 m-cy (2018/2020 r.), obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w planowanej łącznej ilości dla 47 punktów poboru, zlokalizowanych na terenie województw: śląskiego i opolskiego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Szacunkowa wielkość zużycia energii wynosi: 2.624 MWh.
2. Prognozowana powyżej wielkość zużycia energii ma charakter szacunkowy i została ustalona w oparciu o sumy faktur rocznych w latach 2016-2017.
3. Wykonawca musi mieć zawartą aktualną umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów Zamawiającego, objętych przedmiotem zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy: 1.3.2018 – 28.2.2020.
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może nastąpić po skutecznym rozwiązaniu umowy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dotychczas kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Uwaga: 16 punktów odbioru energii elektrycznej dostępnych będzie od dnia 1.1.2019 r. tj.
PLGZEO00000590748332000010487881.
PLGZEO00000590748333000006012448.
PLGZEO00000590748332000008228170.
PLGZEO00000590748332000023221088.
PLGZEO00000590748333000005481914.
PLGZEO00000590748332000010840995.
PLGZEO00000590748332000010841068.
PLGZEO00000590748332000010841141.
PLGZEO00000590748333000000552126.
PLGZEO00000590748333000007684203.
PLGZEO00000590748333000007122940.
PLGZEO00000590748333000010742377.
PLGZEO00000590748332000000278789.
PLGZEO00000590748332000003189713.
PLGZEO00000590748332000010840995.
PLGZEO00000590748332000003136837.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)
2. Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena – 60 %.
Proekologiczność – 40 %.


Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 223-463294
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego


Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”.
Uzasadnienie faktyczne:
Z dniem 1.1.2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20.7.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566). Zgodnie z tą ustawą likwiduje się w dotychczasowej formie regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W ich miejsce tworzy się jednolite Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wraz z utworzeniem Wód Polskich znika niezależność jednostek organizacyjnych, jakimi są regionalne zarządy gospodarki wodnej. Nowo utworzone Wody Polskie z mocy prawa przejmują wszystkie prawa i obowiązku likwidowanych regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w tym również wszystkie prawa i obowiązki wynikające z udzielonych umów, pozwoleń, licencji oraz koncesji.
Mając na uwadze zakres przedmiotowego przetargu oraz fakt wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy, stwierdzić należy, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, a zawarcie umowy będzie podlegać unieważnieniu.
Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami na wytwarzanie energii elektrycznej potrzebna jest koncesja, a za wytwarzaną energię należy naliczyć i odprowadzić m.in. podatek akcyzowy. Obecnie, tj. do dnia 31.12.2017 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie jest producentem energii (brak koncesji) i nie jest podatnikiem podatku akcyzowanego. Od dnia 1.1.2018 r. już jako część Wód Polskich takim podatnikiem będzie oraz będzie musiał posiadać ważną koncesję. Takie aspekty nie są uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Co więcej z wiedzy Zamawiającego wynika, iż zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Regulacji Energetyki tylko jedna z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej spośród innych koncesji wydanych na rzecz dotychczasowych regionalnych zarządów gospodarki wodnej będzie kontynuowana, ze zmianami uwzględniającymi obowiązki i potrzeby nowego podmiotu jakim będą Wody Polskie. Obecnie nie jest wiadomo, która koncesja to będzie (tj. którego regionalnego zarządu gospodarki wodnej). Decyzja w tym zakresie będzie należała do Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Wód Polskich. Pozostałe koncesje zostaną wygaszone. Nie mając wiedzy, która koncesja będzie obowiązywała, i jaki będzie jej kształt oraz mając na uwadze fakt stania się od 1.1.2018 r. podatnikiem podatku akcyzowanego, Zamawiający nie jest w stanie na chwile obecną określić własnych obowiązków względem organów podatkowych oraz wymogów Wykonawcy, przystępującego do przetargu. Obowiązki wynikające z koncesji oraz obowiązki podatkowe muszą być znane i wzięte pod uwagę przy konstruowaniu warunków przetargowych od razu.
Wobec powyższego kontynuowanie procedury przetargowej na obecnym etapie jest niemożliwe. Umowa z Wykonawcą dotknięta byłaby niemożliwą do usunięcia wadą.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.5.1. i 23.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2017