banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

EZ/ NZO-370- 9/12/                                                                  Gliwice,  14.05.2012r.

Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na zadanie: „Uszczelnienie zapory Polder Buków w km 1 + 800 –  2 + 500 w m. Buków, woj. śląskie – usuwanie skutków powodziowych z 2010r.” została wybrana oferta nr 3, złożona przez :
DABI S. Budny, M. Budny Sp. J.
Ul. Włościańska 32, 43-518 Ligota,

przy cenie ofertowej brutto – 699 748,06 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, gdyż zawiera najniższą cenę - jest więc ofertą najkorzystniejszą.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno – Wiertniczych
Grażyna Janik, Roman Kus    Sp. jawna
41-260 Sławków,  ul. 23 Stycznia 15
cena ofertowa brutto – 740 153,15 zł
liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) –  94,54  pkt
2)  RPM   S.A.
42-700 Lubliniec,  ul. Niegolewskich 7
cena ofertowa brutto – 759 340,61 zł
liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) –   92,15  pkt
3)  DABI
S. Budny, M. Budny     Sp. jawna
43-518 Ligota,  ul. Włościańska 32
cena ofertowa brutto – 699 748,06 zł
liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 100   pkt

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3 ustawy, umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.
Proponowany termin podpisania umowy - 18.05.2012r.