banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZM-370-10/12/

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa urządzeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Mała Wisła w km 22+250-23+800 w m. Dankowice , woj. śląskie” została wybrana oferta nr 7, złożona przez :

SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o

Ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków

cena ofertowa brutto 92 250 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot

Ul. Chopina 23, 32-600 Oświęcim

Cena ofertowa: 146 370 zł

Oferta odrzucona

2) Reluga, Wasilewski, Krzywański – Inżynierowie Sp. J.

Ul. Kazachska 1/58, 02-999 Warszawa

Cena ofertowa: 207 870 zł

Oferta odrzucona

3) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

Cena ofertowa: 266 910 zł

Oferta odrzucona

4) Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o.o.

ul. Jana Kasprowicza 22, 31-523 Kraków

Cena ofertowa: 161 589,13 zł

Liczba przyznanych punktów – 57,08 pkt

5) Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji

„EKOPROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Batorego 126 a, 65-735 Zielona Góra

Cena ofertowa: 223 724,70 zł

Liczba przyznanych punktów – 41,23 pkt

6) Usługi Inżynieryjne „KOLOR”

mgr Marek Ogorzałek

ul. Piastowska 26/18, 43-300 Bielsko-Biała

Cena ofertowa: 119 310 zł

Liczba przyznanych punktów – 77,31 pkt

7) SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków

Cena ofertowa: 92 250 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt

8) HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

Biuro Regionalne w Sosnowcu

Al. Mireckiego 22 C, 41-205 Sosnowiec

Cena ofertowa: 205 410 zł

Liczba przyznanych punktów – 44,91 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców:

1) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

2) Reluga, Wasilewski, Krzywański – Inżynierowie Sp. J.

Ul. Kazachska 1/58, 02-999 Warszawa

3) AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot

Ul. Chopina 23, 32-600 Oświęcim

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferty odrzucone:

1) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

2) Reluga, Wasilewski, Krzywański – Inżynierowie Sp. J.

Ul. Kazachska 1/58, 02-999 Warszawa

3) AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot

Ul. Chopina 23, 32-600 Oświęcim

Oferty zostają odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

Proponowany termin zawarcia umowy – 05.07.2012 r.