banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZM-370-13/12/

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie dokumentacji projektowej „Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Biała 0+000-5+150 m. Czechowice-Dziedzice, Bestwina , woj. śląskie” została wybrana oferta nr 3, złożona przez :

SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o

Ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków

cena ofertowa brutto 233 331 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

Cena ofertowa: 461 250 zł

Oferta odrzucona

2) Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o.o.

ul. Jana Kasprowicza 22, 31-523 Kraków

Cena ofertowa: 563 869,97 zł

Liczba przyznanych punktów – 41,38 pkt

3) SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków

Cena ofertowa: 233 331 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt

4) Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji

„EKOPROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Batorego 126 a, 65-735 Zielona Góra

Cena ofertowa: 374 965,50 zł

Liczba przyznanych punktów – 62,22 pkt

5) EKOSYSTEM S.A.

Ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra

Cena ofertowa brutto – 368 877 zł

Liczba przyznanych punktów – 63,25 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferta odrzucona:

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm PERFEKT Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Proponowany termin zawarcia umowy – 05.07.2012 r.