banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 30.08.2012r.

EZ/ JRP - TKG -370- 20/12/


Wg rozdzielnikaDotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” została wybrana oferta nr „1”, złożona przez Firmę:NAVIMOR – INVEST S.A.

80-266 Gdańsk

Ul. Grunwaldzka 212


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:1. NAVIMOR – INVEST S.A,

80-266 Gdańsk

Ul. Grunwaldzka 212

Cena ofertowa: 46 436 697,57 zł po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 46 452 419,43 zł

Liczba przyznanych punktów - 100 pkt (przy kryterium: cena 100%)2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa

Cena ofertowa: 52 260 410,00 zł

Liczba przyznanych punktów 88,88 pkt3. MC Construction Sp. z o.o.

Ul. Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk

Cena ofertowa: 49 780 327,67 zł po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 49 775 318,67 zł

Liczba przyznanych punktów - 93,32 pkt (przy kryterium: cena 100%)

Jednocześnie informujemy, że umowa może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1pkt.1), oraz nie wcześniej niż po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 169 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp.