banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia  10.09.2012 r.
EZ /IP-IR – 370 – 27 / 12/                       


Wg    rozdzielnika


Dotyczy:      informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,  zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na zadanie  pn:  „Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory północnej obiektu Śluza Sławięcice w ramach projektu  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II”
-  została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO - WOD”  Spółka z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nie podlega odrzuceniu,  zawiera najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów,   jest więc ofertą najkorzystniejszą.

W niniejszym postępowaniu  oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)  Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO - WOD”  Spółka z o.o.
58-100 Świdnica,     ul. Towarowa 12-14
Cena ofertowa: 5 169 408,95 zł.
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  - 100 pkt

2) „SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa,   ul. Gen.J. Zajączka 9
Cena ofertowa: 5 580 230,90 zł.
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  - 92,63 pkt

3)  Zakład Robót Inżynieryjnych
Henryk Chrobok i Hubert Chrobok  Sp.j.
44-220 Bojszowy Nowe,    ul. Gościnna 101
Cena ofertowa: 5 681 018,88 zł.
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  - 90,99 pkt
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, ani nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) a) ustawy Pzp, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.   Proponowany termin podpisania umowy - 18.09.2012r.


Rozdzielnik :

1)  Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO - WOD”  Spółka z o.o.
58-100 Świdnica,
ul. Towarowa 12-14                     fax: 74 / 852-31-97


2) „SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa, 
ul. Gen.J. Zajączka 9                    fax:  22 / 560-83-66

3)  Zakład Robót Inżynieryjnych
Henryk Chrobok i Hubert Chrobok  Sp.j.
44-220 Bojszowy Nowe,  
ul. Gościnna 101                        fax: 32 / 328-92-91


4)   RZGW w Gliwicach – tablica ogłoszeń
5)   Strona internetowa  RZGW
6)   EZ - a/a