banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 24.09.2012 r.


EZ/ NZO-370-29/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Opracowanie dokumentacji technicznych” Część I „Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w km 61+000-80+900 w m. Łubowice, Roszowicki Las. Usuwanie szkód powodziowych z 2010r.”

” została wybrana oferta nr 1, złożona przez :HYDRO-LEW

Usługi Melioracyjne Czesław Lew

Ul. Kpt. L. Janiego 17 A/5

44-200 Rybnik - cena ofertowa brutto – 60 800 zł


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, zatem otrzymała maksymalną ilość punktów - jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Ofertę złożył następujący Wykonawca:HYDRO-LEW

Usługi Melioracyjne Czesław Lew

Ul. Kpt. L. Janiego 17 A/5

44-200 Rybnik

Cena ofertowa: 60 800 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt


Proponowany termin zawarcia umowy – 01.10.2012 r.