banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 24.09.2012 r.


EZ/ NZO-370-29/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Opracowanie dokumentacji technicznych” Część II „Remont umocnień koryta rzeki Olzy w km 74+900-75+300 wraz z remontem umocnień koryta rzeki Olzy w m. Istebna brzeg lewy w okolicach schroniska Zaolzianka .Usuwanie szkód powodziowych z 2010r.” została wybrana oferta nr 1, złożona przez :Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.

Ul. Morcinka 43, 45-317 Opole

Pracownia projektowa:

Ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole

cena ofertowa brutto – 43 050 zł


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, zatem otrzymała maksymalną ilość punktów - jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Ofertę złożył następujący Wykonawca:Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.

Ul. Morcinka 43, 45-317 Opole

Pracownia projektowa:

Ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole

Cena ofertowa: 43 050 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt


Proponowany termin zawarcia umowy – 01.10.2012 r.