banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 
Gliwice, 24.09.2012 r.


EZ/ NZO-370-29/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Opracowanie dokumentacji technicznych” Część III „Roboty naprawcze stopnia wodnego na rzece Ruda w km 0+174 w m. Turza wraz z odtworzeniem przekroju hydraulicznego koryta rzeki od stopnia do ujścia. Usuwanie szkód powodziowych z 2010r.” została wybrana oferta nr 1, złożona przez :

HYDRO-LEW

Usługi Melioracyjne Czesław Lew

Ul. Kpt. L. Janiego 17 A/5

44-200 Rybnik - cena ofertowa brutto – 60 800 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1)HYDRO-LEW

Usługi Melioracyjne Czesław Lew

Ul. Kpt. L. Janiego 17 A/5

44-200 Rybnik

Cena ofertowa: 60 800 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt


2) Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.

Ul. Morcinka 43, 45-317 Opole

Pracownia projektowa:

Ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole

Cena ofertowa: 62 730 zł

Liczba przyznanych punktów – 96,92 pkt


Proponowany termin zawarcia umowy – 01.10 .2012 r.