banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 28.09. 2012r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

BWP/ 5191/ZB/ 3439 /2012

Do Wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, pozycja 759, z późn. zm. – dalej jako „PzP”), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Kontrakt A1-2 Usługi Archeologiczne”, nr postępowania NCB01/EZ/BWP-370-1/2011 (dalej jako: „Postępowanie”), Zamawiający - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia o:

wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej w Postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj.:


Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu:

Wykonując orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 maja 2012 r. (sygn. akt. KIO 864/12) Zamawiający unieważnił czynność unieważnienia Postępowania, unieważnił czynność wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

dokonał ponownej oceny oferty ww. wykonawcy z uwzględnieniem przywołanego wyżej Wyroku KIO, a w efekcie tych czynności dokonał wyboru jako najkorzystniejszej w Postępowaniu oferty wskazanych powyżej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

II. Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożone zostały trzy oferty przez następujących wykonawców:

1. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

2. AKME - Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 3

50-056 Wrocław

Ośrodek Naukowo-Konserwatorski

PKZ sp. z o.o.

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie

ul. Brama Brzostowska 1

67-200 Głogów

3. Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Fundacja Archeologiczna

ul. Ceramiczna 2

65-954 Zielona Góra,

Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Alina Jaszewska

ul. Ceramiczna 2

65-954 Zielona Góra,

III. Zamawiający wykluczył z Postępowania następujących wykonawców:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w Postępowaniu:

AKME - Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 3

50-056 Wrocław

Ośrodek Naukowo-Konserwatorski

PKZ sp. z o.o.

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie

ul. Brama Brzostowska 1

67-200 Głogów

zostali wykluczeni z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) PzP z uwagi na niewykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.2)a IDW.

Uzasadnienie wykluczenia ww. wykonawcy:

Wykonując orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 sierpnia 2011r. (sygn. akt KIO/UZP 1557/11), Zamawiający w dniu 5.10.2011r. skierował do Wykonawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień, wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 13.10.2011r.

Zamawiający wezwał Wykonawcę m.in. do złożenia:

- wyjaśnienia jakie epoki spośród wymienionych w pkt. 9.1.2.b) IDW objęte są usługami opisanymi w załączniku nr 4 do IDW – wykazie usług, przedłożonych przez Wykonawcę do oferty

- wyjaśnień i wskazania podstawy dla stwierdzenia, iż załączone przez Wykonawcę dokumenty stanowią podstawę do potwierdzenia należytego wykonania usługi, której przedmiotem było wykonanie badań archeologicznych obejmujących zakres co najmniej dwóch epok spośród: epoki kamienia i/lub epoki żelaza i/lub epoki średniowiecza i/lub okresu nowożytnego

W dniu 12.10.2011r., Wykonawca w odpowiedzi na ww. pismo, dołączył nowy wykaz wykonanych usług wraz z podaniem wielkości obszaru badań oraz załączył szereg dokumentów dołączonych również wcześniej do oferty.

Odpowiedź Wykonawcy nie usunęła wątpliwości Zamawiającego co do spełniania przez Wykonawcę wymogów formalnych i merytorycznych żądanych przez Zamawiającego w odniesieniu do pozycji 1-4 wykazu usług, odpowiednio co do obszaru, na jakim były prowadzone badania (poz 1-3 wykazu) i potwierdzenia wykonania usługi na wskazanym obszarze bądź to co do metody prowadzenia badań archeologicznych (poz 4 wykazu).

Mając powyższe na względzie, jak również wykonując orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 sierpnia 2011r. (sygn. akt KIO/UZP 1557/11), w związku z dalszymi wątpliwościami co do treści udzielonej odpowiedzi, Zamawiający w dniu 02.11.2011r. skierował do Wykonawcy ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień i ewentualnie nowych dokumentów w odniesieniu do usług wymienionych w pozycjach od 1-4 wykazu usług przedłożonego przez Wykonawcę, wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 07.11.2011r.

Wykonawca w swojej odpowiedzi z dnia 4.11.2011r., nie wykazał, iż w odniesieniu do wskazanych pozycji wykazu usług spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 9.1.2)a IDW. W szczególności nie wykazał, iż wskazane usługi zostały wykonane na obszarach, pozwalających spełnić i wykazać wymogi stawiane przez Zamawiającego w pkt. 9.1.2)a IDW. Nadto, z treści odpowiedzi (Wykonawca nie przedłożył żadnych dokumentów w tym zakresie) nie wynika, iż badanie archeologiczne na terenie planowanej eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody, na powierzchni 700 000 arów, wykonane powierzchniową metodą AZP jest tożsame z badaniami archeologicznymi wykopaliskowymi, których wykazania wymagał Zamawiający.

W związku z powyższym, należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.2)a IDW i podlega wykluczeniu z Postępowania.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w Postępowaniu:

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Fundacja Archeologiczna

ul. Ceramiczna 2

65-954 Zielona Góra,

Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Alina Jaszewska

ul. Ceramiczna 2

65-954 Zielona Góra,

Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) PzP, gdyż przedmiotowy wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert.

IV. Na podstawie art. 24 ust. 4 PzP oferty Wykonawców oznaczonych w pkt III.1 oraz III.2 niniejszej informacji uznaje się za odrzucone.

V. Oferta złożona przez

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

spełnia wymogi SIWZ i została poddana ocenie w oparciu o kryterium najniższej ceny, zgodnie z pkt 27 IDW. W wyniku tej oceny oferta ta uzyskała 100 punktów i jak wskazano powyżej, została wybrana jako najkorzystniejsza.

VI. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4) PzP w zw. z art. 94 ust. 1 pkt 1) PzP, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w Postępowaniu będzie możliwe po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, tj. po dniu 11 października 2012 r.

O dokładnym terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony osobnym pismem.

p.o. DYREKTORA

RZGW w Gliwicach

inż. Tomasz Cywiński

____________________________

W imieniu Zamawiającego

Rozdzielnik do pisma numer : BWP/5191/ZB/3439/2012

z dnia 28.09.2012r

1. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Pani Iwona Sobkowiak - Tabaka

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa fax: (61) 827 97-05

2. AKME - Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 3

50-056 Wrocław

Ośrodek Naukowo-Konserwatorski

PKZ sp. z o.o.

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie

ul. Brama Brzostowska 1

67-200 Głogów

Pan Aleksander Limisiewicz

AKME –Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 3 fax: (71) 78-57-328

50-056 Wrocław

3. Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Fundacja Archeologiczna

ul. Ceramiczna 2

65-954 Zielona Góra,

Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Alina Jaszewska

ul. Ceramiczna 2

65-954 Zielona Góra,

Pani mgr Hanna Szafrańska

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Rubież 46

61-612 Poznań fax: (61) 827-97-01

4. BWP - Racibórz

5. Tablica ogłoszeń - RZGW Gliwice