banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 
Gliwice, 22.10.2012 r.


EZ/ NZO-370-34/12


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego „INŻBUD” Sztuka, Wojs Sp. J. ul. Sportowa 9,

43-450 Ustroń

Fax 33 854 34 17
Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie: „Likwidacja wyboju powierzchniowego poniżej przelewu stałego w czaszy zbiornika Polder Buków – usuwanie szkód powodziowych z 2010r.”

została wybrana oferta nr 1 złożona przez :Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego „INŻBUD” Sztuka, Wojs Sp. J. ul. Sportowa 9, 43-450 Ustroń , cena ofertowa brutto – 678 956,15 zł

Liczba przyznanych punktów (przy kryterium 100% cena) - 100 pkt


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.