banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 08.11.2012 r.


EZ/ NZP-370-31/12/ Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji technicznej na przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce ”


I. Została wybrana oferta nr 3, złożona przez :


DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Dubois 9 ,00-182 Warszawa

cena ofertowa brutto 1 474 770,00 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp.z o.o.

ul. Trybuny Ludów 15 , 30-660 Kraków

Cena ofertowa brutto: 1 742 910,00 zł

Liczba przyznanych punktów: 84,61 pkt


2) Konsorcjum

1.KV PROJEKTY INŻYNIERYJNE I ARCHITEKTONICZNE

Sp.z o.o.

ul. Piękna 43 , 00-672 Warszawa , /lider konsorcjum/

2. KV CONSULTORES DE INGENIERIA ,PROYECTOS Y OBRAS S.L.

c/Claudio Coello 52-1ª planta ,28001 Madryt,Hiszpania

Cena ofertowa brutto: 1 904 040,00 zł

Liczba przyznanych punktów: 77,45 pkt


3) DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Dubois 9 ,00-182 Warszawa

Cena ofertowa brutto: 1 474 770,00 zł

Liczba przyznanych punktów: 100 pkt

4) HYDROPROJEKT – WROCŁAW Sp. z o.o.

Ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 1 044 270,00 zł

Oferta odrzucona


II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:


1) HYDROPROJEKT – WROCŁAW Sp. z o.o.

Ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


III. Oferta odrzucona:


1) HYDROPROJEKT – WROCŁAW Sp. z o.o.

Ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław


Oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Proponowany termin zawarcia umowy – 20.11.2012 r.