banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 20.11.2012r.

EZ/ NZO -370- 36/12/Wg rozdzielnikaDotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Remont umocnień prawego brzegu rzeki OLZY na wysokości ośrodka „ZŁOTY GROŃ” i ujścia potoku Połomity Wielkie w km 76+280 – 76+410 –usuwanie szkód powodziowych z 2010r została wybrana oferta nr „2”, złożona przez :Zakład Robót Wodno-Melioracyjnych MEL- BUD

Stanisław Staśto

43-382 Bielsko-Biała ,ul. Leśników 25Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I . W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:1. P.H.U. ”KAMYK” Kamieniorz Spółka Jawna

43-460 Wisła ,ul. Fiedorowska 26

Cena ofertowa : 316 570,55zł po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 316 559,00 zł Oferta odrzucona

2. Zakład Robót Wodno-Melioracyjnych MEL-BUD

Stanisław Staśto

43-382 Bielsko-Biała ,ul. Leśników 25

Cena ofertowa : 218 869,20

Liczba przyznanych punktów (przy kryterium 100% cena): 100pkt.

3. Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna , Ul. Bielska 36

Cena ofertowa : 243 585,58

Liczba przyznanych punktów (przy kryterium 100% cena): 89,85pkt

4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Hydrotechnicznego „INŻBUD” Sztuka , Wojs Spółka Jawna

43-450 Ustroń, ul. Sportowa 9

Cena ofertowa : 341 551,48

Liczba przyznanych punktów (przy kryterium 100% cena): 64,08 pkt.


II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców:

P.H.U. ”KAMYK” Kamieniorz Spółka Jawna

43-460 Wisła ,ul. Fiedorowska 26

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferty odrzucone:

P.H.U. ”KAMYK” Kamieniorz Spółka Jawna

43-460 Wisła ,ul. Fiedorowska 26

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

Proponowany termin zawarcia umowy – 27.11.2012 r.