banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, 26.11.2012 r.

EZ/ NZM -370- 38/12/


Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Odmulenie zbiornika wyrównawczego przy przepompowni melioracyjnej m. Wisła Wielka – usuwanie szkód powodziowych z 2010r.” została wybrana oferta nr „1”, złożona przez:


PHU „SZUWAREK” Robert Chmiel

Toruń Dworski 16

05-191 Nasielsk 3

cena ofertowa brutto- 94 925,79 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. PHU „SZUWAREK” Robert Chmiel

Toruń Dworski 16, 05-191 Nasielsk 3

cena ofertowa brutto – 94 925,79 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 100 pkt


2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „EKOBUD”

Ganczarski, Wianecki, Marzec Sp. J.

Ul. Konarskiego 1, 41-947 Piekary Śląskie

cena ofertowa brutto – 159 945,08 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 59,34 pkt


3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Hydrotechnicznego „INŻBUD” Sztuka, Wojs Sp. J.

Ul. Sportowa 9, 43-450 Ustroń

cena ofertowa brutto – 356 520,03 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 26,62 pkt


Proponowany termin podpisania umowy –30 .11.2012 r