banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 26.11.2012r.

EZ/ NZM -370- 37/12/


Wg rozdzielnika


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Remont regulacji rzeki Białej w km 14+475-15+200 i 15+400-16+700– usuwanie szkód powodziowych z 2010r.” została wybrana oferta nr „3”, złożona przez:


„SKANSKA” S.A.

01-518 Warszawa

Ul. Gen.J. Zajączka 9

cena ofertowa brutto- 3 720 314,59 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:


1. Konsorcjum:

Lider:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.

Ul. Bajeczna 6, 31-566 Kraków

Partner:

Zakład Robót Inżynieryjnych EKOINŻ Jerzy Ślepecki

Ul. Beskidzka 19, 34-326 Zarzecze k/Żywca

cena ofertowa brutto – 5 043 334,81 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 73,76 pkt


2. Konsorcjum:

Lider:

Zakład Melioracyjno – Budowlany „WiR”

Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J

Ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa

Partner:

WOD-KAN-MEL Sp.J. Roman Sułkowski i Wspólnicy

34-601 Limanowa Sowliny 56

cena ofertowa brutto – 7 186 618,06 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 51,76 pkt

3. Skanska S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

cena ofertowa brutto – 3 720 314,59 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 100 pkt


4. Konsorcjum:

Lider:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimpeks Wiesław Bryś

Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice

Partner:

Inż. Frantiśek Jendrol STAVPOĆ

Klin 175, 029 41 Klin

Cestnè stavby Liptovský Mikuláš

Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláláš

cena ofertowa brutto – 3 897 286,81 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 95,45 pkt
Proponowany termin podpisania umowy – 05.12.2012 r.