banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 28.11.2012r.

EZ/ JRP - TKG -370- 21 /12/


Wg rozdzielnika


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” została wybrana oferta nr „2”, złożona przez:


„SKANSKA” S.A.

01-518 Warszawa

Ul. Gen. J.Zajączka 9

Cena ofertowa brutto – 32 680 676,46 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.


I. W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:


1. NAVIMOR – INVEST S.A.

80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212

Cena ofertowa: 34 715 241,67 zł

Liczba przyznanych punktów - 94,13 pkt (przy kryterium: cena 100%)


2. SKANSKA S.A.

01-518 Warszawa

Ul. Gen.J.Zajączka 9

Cena ofertowa: 32 680 676,46 zł

Liczba przyznanych punktów - 100 pkt (przy kryterium: cena 100%)


3) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa

Cena ofertowa: 35 227 543,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 92,77 pkt (przy kryterium: cena 100%)


4. HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.

80-264 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135

Oferta odrzucona
II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:


HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.

80-264 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą


III. Oferta odrzucona:


HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.

80-264 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135


Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.Jednocześnie informujemy, że umowa może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1pkt.1), oraz nie wcześniej niż po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 169 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp.