banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 06.12 .2012 r.


EZ/ BWP- 370 – 40 / 12 /


Hydrotechnika Sp. z o.o.

Ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce

fax: 41/ 348-96-00

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Modernizację sieci piezometrów” została wybrana oferta złożona przez:


Hydrotechnika Sp. z o.o.

Ul. Ściegiennego 262 A,

25-116 Kielce


Cena ofertowa: 169 283,44 zł brutto

Liczba przyznanych punktów (przy kryterium 100% cena) - 100 pkt


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.