banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 7.12.2012 r.


EZ/ NA-370- 42/12/Wg rozdzielnika


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę : „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności” została wybrana oferta, złożona przez :


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice

przy cenie ofertowej brutto 114 749,00 złUzasadnienie wyboru:


Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, jest więc ofertą najkorzystniejsząJednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.